Detalj- och översiktsplan

Lyssna

Genom Plan- och bygglagen (PBL) och Miljöbalken (MB) har kommunerna ansvar för den lokala miljön och hushållningen med naturresurser. Rättsverkande reglering av mark- och vattenanvändning och bebyggelsemiljöns utformning kan ske genom detaljplan eller områdesbestämmelser.

 

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder