Förvaltningsorganisation

Lyssna

Nämndernas verksamhetsansvar från och med 1 januari 2003.

Kommunstyrelse
Arbetsmarknad
Arbetsmiljö
Arkivmyndighet
Energi
EU-projekt
Flyktingmottagning
Infrastruktur
Näringsliv
Personal
Personuppgifts-ansvar enl PUL (PersonUppgifts-Lagen)
Räddnings-, civil-försvars-, bered-skaps-, hemvärns- och kristidsnämnd
Utveckling, ekonomi och samverkan
Översiktlig planering
Ekonomi
Fritid
Information
IT- och data-
verksamhet
Personal
Reception
Räddningstjänst
Serviceavdelning
Sotningsväsende
Tekniska
Överförmyndare

Kultur- och utbildningsnämnden

Barnomsorg
Bibliotek och kultur
Fritidsgårdsverksamhet
Förskoleklass
Grundskola
Gymnasieskola
KomVux
Personuppgiftsansvar
enl PUL (Person-UppgiftsLagen)
Simhall
Särskola
Tillsynsansvar privata förskolor

Socialnämnden
Individ- och familjeomsorg (IFO)
Kommunal hälso- och sjukvård i särskilda boenden
Lag om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
Personuppgiftsansvar enl PUL (Person-UppgiftsLagen)
Tillstånd o tillsyn enl Alkohollagen
Tillsynsansvar för tobaksförsäljning
Äldre- och
handikappomsorg

Miljö- och byggnämnden
Bygglov
Fysisk planering
Kalkning
Miljö- och hälsoskydd
Naturvårdsorgan
Personuppgiftsansvar enl PUL (Person-UppgiftsLagen)
Trafiknämnd
Tillsynsansvar enl PBL (Plan- och Bygglagen)

 

 

Kontaktperson: Bibbi Eklund