Styrande dokument

Lyssna

På den här sidan finns länkar till viktiga planer, mål, riktlinjer, policyn, reglementen för Bjurholms kommun. Listade i bokstavsordning. Dokumenten öppnas i nytt fönster i pdf- format.

ABVA Bilaga 1  (pdf 93 kB)
ABVA Bilaga 2 (pdf 100 kB)
ABVA Bilaga 3 (pdf 71 kB)

Allmänna lokala ordningsföreskrifter gäller fr o m 2020-06-01 (pdf 263 kB)

Arbetsformer för kommunstyrelse och nämnder (pdf 127 kB)

Arbetsordning kommunfullmäktige (pdf 153 kB)

Attestreglemente med tillhörande tillämpningsanvisningar (pdf 398 kB)

Avgifter och taxor för hemsjukvård (pdf 344 kB)

Avfallsplan 2012-2020 (pdf 1 310 kB)
Bilaga 1, producentansvar (pdf 472 kB)
Bilaga 2, uppföljning av föregående avfallsplan (pdf 554 kB)
Bilaga 3, förteckning över nedlagda kommunala deponier (pdf 405 kB)
Bilaga 4, MKB- miljökonsekvensbeskrivning (pdf 620 kB)
Bilaga 5, mängder och statistik (pdf 752 kB)
Bilaga 6, åtgärdsplan (pdf 454 kB
Bilaga 7, avfallshantering i Sverige (pdf 618 kB)
Bilaga 8, plockanalyser år 2013 och 2017 (pdf 421 kB)

Biblioteks- och kulturplan 2020-2023 (pdf 744 kB)

Bjurholms allmänna vatten- och avloppsanläggningstaxa 2020 (pdf 591kB)

Bredbandsstrategi 2014-2020 (pdf 2MB)
Bilaga 1, Definition av öppet nät (pdf 267 kB)
Bilaga 2, Strategidokument och utredningar (pdf 667 kB)
Bilaga 3, Befolkning och anslutna per teknik (pdf 307 kB)
Bilaga 3B, Prioriteringar (pdf 167 kB)
Bilaga 4, Olika tekniska lösningar (pdf 379 kB)
Bilaga 5, Statliga stödprogram (pdf 378 kB)
Bilaga 6, Ordlista och definitioner (pdf 357 kB)
Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv (pdf 504 kB)

Dataskyddspolicy (pdf 220 kB)

Delegationsordning enligt kommunstyrelsens reglemente (pdf 357 kB)

Delegationsordning kultur- och utbildningsnämnden (547 kB)

Delegationsordning miljö- och byggnämnden för miljö- och hälsoskyddsverksamheten (518 kB)
Delegationsordning miljö- och byggnämnden för plan- och byggverksamheten (488 kB)

Delegationsordning - Personalärenden (pdf 342 kB)

Delegationsordning - Socialnämnden (pdf 385kB)

Drift- och riktlinjer för fritidsanläggningar i centrala Bjurholm, vintersäsong (pdf 178 kB)

Energiplan (pdf 1 361 kB)

Energistrategi Bjurholms kommun (pdf 267 kB)

Ersättning till förtroendevalda 2019-2022 (pdf 354 kB)
Uppräknad ersättning för år 2020 (pdf 94 kB)

Finanspolicy (pdf 182 kB)

Jämställdhetsplan ur ett arbetstagarperspektiv 2011-2014 (pdf 418 kB)

Kollektivtrafikplan 2018-2020 (pdf 386 kB)

Kommunikationspolicy (pdf 517 kB)

Kommunstyrelsens reglemente (pdf 60 kB)

Kostpolicy med riktlinjer för Bjurholms verksamheter (pdf 228 kB)

Kommunstyrelsens prioriterade mål 2016-2019 (pdf 418 kB)

Kultur- och utbildningsnämndens prioriterade mål 2016-2019 (pdf 419 kB)

Lokala regler för kommunalt partistöd i Bjurholms kommun 2019-2022 (pdf 141 kB)

Miljö- och byggnämndens prioriterade mål 2016-2019 (pdf 416 kB)

Miljö- och byggnämndens reglemente (pdf 120kB)

Minoritetsriktlinje (pdf 284 kB)

Målstyrningsprocess - ekonomisk styrning 2019-2023 (pdf 439 kB)
Målstyrningsprocess - verksamhetsmässig styrning (pdf 868 kB)Mötes- och resepolicy (pdf 277 kB)

Omsorgsnämndens prioriterade mål 2016-2019 (pdf 415 kB)

Pandemiberedskapsplan (pdf 448 kB)

Plan- och bygglovstaxa gäller fr o m 2020-06-01 (pdf 272 kB)

Reglemente förtjänstgåvor och minnesgåvor (pdf 181 kB)

 

Reglemente krisledningsnämnd 2019-2022, pdf 284 kB

Rehabiliteringspolicy (pdf 154 kB)

Renhållnings- och avfallstaxa 2020-03-01 (pdf 709 kB)

Renhållningsordningens lokala föreskrifter för avfallshantering, pdf 227 kB
Bilaga 1 - Definitioner, pdf 236 kB
Bilaga 2 - Karta, pdf 213 kB
Bilaga 3 - Ordlista, pdf 371 kB
Bilaga 4 - Transportväg för fordon och hämtningspersonal, pdf 238 kB
Bilaga 5 - Övriga anvisningar, pdf 252 kB

Riktlinjer för anhörigarvode (pdf 341 kB)

Riktlinjer för arbetskläder i förskola och familjedaghem (pdf 221 kB)

Riktlinjer för bygdemedel (pdf 473 kB)

Riktlinjer för habiliteringsersättning (pdf 103 kB)

Riktlinjer för hemsändningsbidrag (pdf 310 kB)

Riktlinjer för hot och våld (pdf 599 kB)

Riktlinjer för integration (pdf 720 kB)

Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskilda arbetsgivare/föreningar vid tecknande av ferieuppdrag med ungdom(pdf 212 kB)

Riktlinjer för ortopediska fotbäddar, inklusive rutin (pdf 240 kB)

Riktlinjer för samverkan med föreningar i kommunen inklusive regler för bidrag, stöd och ersättningar (pdf 177 kB)

Riktlinjer för serveringstillstånd (pdf 522 KB)

Riktlinjer för styrdokument (pdf 334 kB)

Riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom (pdf 388 kB)

Riktlinjer mot kränkande särbehandling (pdf 684 kB)

Riktlinjer och Policy, Rökfri arbetstid och tobaksfria möten för anställda och förtroendevalda i Bjurholms kommun (pdf 146 kB)

Samhällsorienteringsplan (pdf 38 kB)

Serviceplan (pdf 2 MB)

Skolskjuts inom Bjurholms kommun (268 kB)

Taxa för Bredbands- och kabel-TV tjänster, BjurholmsNet (pdf 172 kB)

Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet, indexjusterad 2019 (pdf 137 kB)

Taxa för prövning och tillsyn av försäljning av tobak och liknande produkter, folköl och vissa receptfria läkemedel, indexjusterad 2019 (pdf 134 kB)

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet, indexjusterad 2019 (pdf 43 kB)
Bilaga 1 Miljöbalkstaxa (pdf 174 kB)
Bilaga 2 Miljöbalkstaxa (pdf 462 kB)

Taxa för räddningstjänsten (pdf 547 kB)

Taxa för serveringstillstånd och tillsyn, indexjusterad 2019 (pdf 47,5 kB)

Tillägg till översiktsplan - Strandskydd Umeåregionen - Uppdatering Bjurholms kommun Lill-Armsjön 2015
(pdf 5 MB)

Tillägg till översiktsplan - Vindkraft Umeåregionen (pdf 9 MB)

Uppförandekod för förtroendevalda i Bjurholms kommun (pdf 616 kB)

Vatten- och avloppspolicy (pdf 433 kB)

Verksamhetsplan Anhörigstöd (pdf 288 kB)

Översiktsplan (pdf 2 350 kB)

Kontaktperson: Bibbi Eklund