Miljöskydd

Lyssna

Miljö- och hälsoskyddsenhetens arbete med miljöskydd innebär bl a tillsyn enligt miljöbalken över s k miljöfarliga verksamheter.

Miljöbalken

Miljöbalken reglerar vad som är en miljöfarlig verksamhet. Att en verksamhet eller en åtgärd betraktas som en miljöfarlig verksamhet innebär inte nödvändigtvis att den är farlig för människors hälsa eller miljön. Däremot anges att Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet ska tillämpas. För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas. Med miljöfarlig verksamhet menas:

  • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnad eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten. 
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön. 
  • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

De miljöfarliga verksamheterna kan indelas i tre grupper: tillståndspliktiga, anmälningspliktiga och övriga. Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. I miljöprövningsförordning 2013:251 anges vilka verksamhetstyper eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan tillstånd eller utan att anmälan har skett i förväg. Tillstånd söks hos länsstyrelsen eller miljödomstolen. Anmälan görs till miljö- och byggnämnden.

Tillsyn

Miljö- och byggämndens uppgift är att bedriva tillsyn över de allra flesta miljöfarliga verksamheterna i Bjurholms kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter samt att handlägga anmälningar, miljörapporter och göra besök hos företag.

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt Miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av taxa som beslutas av kommunfullmäktige. Länk till miljöbalkstaxan.

 

Kontaktperson: Sandra Bingebo