Hushållsavfall

Lyssna

Tekniska ansvarar för renhållningen i kommunen. Under "Boende & infrastruktur" kan du hitta mer om avfallsfrågor.

Bestämmelser om hantering av avfall regleras av miljöbalken. Varje kommun har också en renhållningsordning. Frågor om undantag från renhållningsordningen prövas av miljö- och byggnämnden. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag.

Undantag från renhållningsordningen:

Uppehåll i sophämtning - permanentbostad: Uppehåll kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst sex (6) månader. Ansökan om uppehåll ska inlämnas minst fyra veckor före avsedd uppehållsperiod. Ansökan får avse en tidsperiod maximalt tre (3) år.

 

Uppehåll i sophämtning - fritidshus: Uppehåll kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas överhuvudtaget under hela året. Med detta menas att fastigheten inte kommer att nyttjas som fritidshus eller för uthyrning. Ansökan om uppehåll ska inlämnas minst sex veckor före avsedd uppehållsperiod (hämtningssäsongen börjar vecka 20). Ansökan får avse en tidsperiod maximalt tre (3) år.

Eget omhändertagande - befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall : Fastighetsinnehavare som på ett betryggande sätt själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på sin fastighet kan efter särskild ansökan om det finns synnerliga skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande. Ansökan får avse en tidsperiod om maximalt tre (3) år.

Handläggningsavgiften är  954 kr för ansökan om undantag från renhållningsordningen.  Därutöver tillkommer renhållningsavgifter enligt renhållningstaxan.

Här gör du din ansökan: E-tjänster/blanketter.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund