Dispens och ansökningar

Lyssna

Tekniska avdelningen ansvarar för renhållningen i kommunen. Bestämmelser om avfall och renhållning finns i Miljöbalken och andra förordningar. Kommunen har också en renhållningsordning.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag. Ansökningar om undantag från kommunens renhållningsordning prövas av Miljö- och byggnämnden.
 

Ansökningsblankett för dispensansökan finns i kommunens blankettbank.

  • Anmälan om kompostering av hushållsavfall 
  • Ansökan om befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall
  • Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall
  • Ansökan om utsträckt hämtningsintervall vid kompostering 

Ansökan kan göras elektroniskt. Gå in på hemsidans startsida och sök under fliken blanketter. För handläggning av ansökan om undantag från renhållningsordningen är avgiften 680 kr. Därutöver tillkommer renhållningsavgifter enligt renhållningstaxan.

Information
Vid ansökan om utsträckt hämtningsintervall krävs även anmälan om kompostering av organiskt avfall.

Om uppehåll i sophämtning önskas vid fritidshus ska ansökan med intyg lämnas till Miljö- och byggnämnden före den 1 april ansökningsåret.

Gemensam behållare
Ansökan om gemensam behållare görs till Tekniska avdelningen. Ansökan kan göras elektroniskt under fliken blanketter. Blanketten finns även att hämtas på kommunkontoret eller beställas på telefon 0932-140 23.

Kärlstorlek
Önskad kärlstorlek anmäls till Tekniska avdelningen. De storlekar som finns är 190 liter, 370 liter och 660 liter.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund