Slam och latrin

Lyssna

Slamtömning av enskilda slamavskiljare ombesörjes av Tekniska avdelningen. Arbetet utförs under tömningssäsongen som sträcker sig från 1 juni till 1 oktober. Extra tömning utanför den ordinarie tömningen kan erhållas mot fastställd taxa.

Permanentbostad: Första tömningen behöver inte anmälas utan sker automatiskt. Extra tömningar sker efter beställning och enligt särskild taxa.

Fritidsbostad: Anmälan om tömning görs till Tekniska avdelningen senast 1 maj, aktuellt år. Extra tömningar sker efter beställning och enligt särskild taxa.
 
Slamavskiljare
Slamavskiljare och slutna tankar ska vara lätt tillgängliga för hämtning av slam. Lock eller annan tömningsanordning får inte vara övertäckt eller av sådan konstruktion att tömning försvåras. Lock eller manlucka ska kunna öppnas av en person och det får inte ligga så djupt att det fryser fast. Högsta godtagbara vikt för lock som ska lyftas är 20 kilo. Trasiga eller för tunga lock måste bytas ut.

När slamavskiljare eller tank ligger utanför den egna tomten, eller när det av andra orsaker är oklart vilken fastighet anläggningen tillhör, ska tömningsplatsen vara tydligt markerad med fastighetsbeteckning. Tömningsrör ska markeras så att tömning även kan ske vintertid. Gångväg till slamavskiljare ska snöröjas om tömning sker vintertid.

Anläggningens underhåll
Fastighetsägaren är ansvarig för anläggningens underhåll och funktion, samt framkomlig enskild transportväg för slambil intill 10 meter från slamavskiljaren/tanken. Till slamavskiljare/tank ska det vara fri farbar väg för slambil, fri bredd 3,5 meter och fri höjd 4,1 meter. Vägen ska plogas, sandas samt röjas från vegetation. Avståndet mellan tömningsfordonets uppställningsplats och slamavskiljare/tank får inte överstiga 20 meter om inte särskilda skäl föreligger. Botten på slamavskiljare/tank får inte ligga lägre än 4 meter under tömningsfordonets uppställningsplats.

Grundregeln är att alla fastigheter ska nås med den vägstandard som beskrivs ovan. Slamtömning kan avbrytas vid dåligt väderförhållande, dålig/ej farbar väg, för tungt eller trasigt lock samt dåligt uppmärkt brunn/tank. Anläggningar som inte är åtkomliga för tömning vid ordinarie hämtningsplan kan medföra tilläggsdebitering.
 
Tunga lock
För att säkerställa en god arbetsmiljö för våra slamtömmare har vi satt en gräns för hur mycket lock till slambrunnar får väga. Vikter brunnslock. (öppnas i eget fönster pdf 14 kB)

Nya lätta lock finns att köpa hos Bjurholms Järn & Färg, Allmiljö AB, telefon 090-71 31 31 eller Brunnspecialisten, Lars Norberg, telefon 070-348 02 98,  www.brunnspecialisten.se

 

Information om avvattnande teknik och hur det fungerar (öppnas i eget fönster)

Avvattnande Teknik, före och efter bilder (öppnas i eget fönster)

 

Kontaktperson: Örjan Svensson