Stöd och service (LSS)

Lyssna

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) trädde i kraft 1994. Tanken med den nya lagen är att människor med stora funktionshinder, trots sitt funktionshinder, ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt.

Tre personkretsar
 
För att man ska ha rätt till någon eller några av de insatser som finns i lagen måste man tillhöra någon av de tre personkretsarna som beskrivs i lagen.


1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Personer med mer betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranlett av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 
 
De tio insatserna enligt LSS:


1. Rådgivning och annat personligt stöd.
Detta stöd kan ges av t ex kurator, psykolog, sjukgymnast m fl. De tillhör landstingets Råd och Stöd-team. Insatsen söks hos landstinget.


2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt lagen (1993:389) om assistansersättning.
Insatsen inriktar sig till svårt funktionshindrade, som behöver hjälp med personlig hygien, måltider och annan personlig service.


3. Ledsagarservice.
Målsättningen med ledsagarservice är att bryta isolering genom att exempelvis besöka vänner och/eller komma ut på olika aktiviteter.


4. Biträde av kontaktperson.
Målsättningen med kontaktperson är att bryta isolering genom samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. Kontaktpersonen kan även ge råd till eller vara förespråkare för den funktionshindrade i olika saker som inte är av så komplicerad natur att t.ex god man eller juridisk expertis bör anlitas.


5. Avlösarservice i hemmet.
Insatsen avlösarservice i hemmet avser att ge möjlighet för anhöriga till avkoppling eller uträttande av sysslor utanför det egna hemmet. Insatsen skall utföras i hemmet.


6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
Vistelsen skall göra det möjligt för anhöriga att få avlösning i omvårdnaden, i första hand hos en annan familj, och dessutom kunna erbjudas som miljöombyte och rekreation för den enskilde.


7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
Ungdomar över 12 år, som tillhör målgruppen, skall erbjudas tillsyn före och efter skolans slut och vid lov när föräldrarna förvärvsarbetar.


8. Boende i familjehem/korttidshem eller i bostad med särskild service för barn och ungdom, som behöver bo utanför föräldrahemmet.
Insatsen ges i situationer där barnet, trots stöd i hemmet, inte kan klara av att bo kvar hos föräldrarna.


9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna.
En bostad enligt denna punkt kan utformas på olika sätt beroende på behov.


10. Daglig verksamhet.
Personer som tillhör personkrets 1 och 2 och är i yrkesverksam ålder har rätt till någon form av daglig verksamhet.
 
Kontakta biståndsbedömare för mer information.


 

 

 

Kontaktperson: Helen Sjögren