Gamla mediciner och kanyler

Lyssna

Gamla mediciner, läkemedel, sprutor och kanyler hör inte hemma i avloppet eller i soppåsen. Detta avfall ska sorteras ut och lämnas till Apoteket. För hushållen är det kostnadsfritt.

KASSERADE KANYLER
Behållare, burkar eller SafeClip för använda kanyler finns på Apoteket. Kanyler kan läggas välpaketerade i det brännbara hushållsavfallet.
   
LÄKEMEDEL/MEDICINER
Överblivna eller gamla mediciner lämnas till Apoteket. När de lämnas in till Apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. På Apoteket finns speciellt framtagna påsar för detta. Detta gäller även för cytotoxiska och cytostatika preparat. Tabletter och behållare som innehåller vätskor av denna form av mediciner ska lämnas till Apoteket. Medicinerna ska vara väl förpackade och märkta med innehåll. Cytotoxiska och cytostatika preparat används bland annat för behandling av reumatism och cancer.

KÄLLSORTERA
Källsortera ut förpackningar som inte behövs vid inlämnandet på Apoteket. Lämna dem till återvinning. Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till förbränning.
 

TERMOMETRAR
– som innehåller kvicksilver, lämnas väl förpackade till miljöstationen på f.d. Clifftons lokaler, Vännäsvägen 11.
– som innehåller batterier, sorteras som elektronikavfall och lämnas till kommunens Återvinningscentral (ÅVC) vid Kyrktjärn.

 
Har du frågor om detta kan du skriva till kommunen@bjurholm.se eller kontakta Tekniska avdelningen, telefon 0932-140 00

Vill du veta mer kan du gå in på Apotekets hemsida: http://www.apoteket.se 
 
Läkemedelsupplysningen: 0771 – 450 450
 
ION 2008-04-11
 

Kontaktperson: Örjan Svensson