Jämställdhet

Lyssna

Jämställdhet i Bjurholms kommun handlar om att kvinnor och män/flickor och pojkar ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv, i linje med de nationella målen för jämställdhet.

Jämställdhet mellan könen ska inte behandlas som en isolerad fråga. För att kommunens jämställdhetsarbete ska vara bestående krävs ett långsiktigt aktivt arbete där jämställdhet integreras i alla verksamheter och beslut. Ett framgångsrikt jämställdhetsarbete och en kommun som erbjuder lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för kvinnor och män på livets alla områden kännetecknar för många en attraktiv kommun. För dig som medborgare erbjuder en kommun med jämställda arbetsvillkor och en jämställd medborgarservice bättre förutsättningar för en god livsmiljö.

Bjurholms arbete med jämställdhet

Den europeiska deklarationen för jämställdhet

År 2006 antog Sveriges Kommuner och Landsting CEMR:s deklaration för jämställdhet på lokal och regional nivå och beslutade att uppmana kommuner, landsting och regioner att underteckna deklarationen. CEMR står för Council of European Municipalities and Regions och kan beskrivas som den europeiska motsvarigheten till Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Deklarationen är ett politiskt instrument för att arbeta med kvalitetssäkring och integrering av jämställdhet. Samtliga kommuner i samverkansorganet Umeåregionen, i vilket Bjurholm ingår, har undertecknat deklarationen. Bjurholms kommun undertecknade deklarationen våren 2010 som således innebär att ett brett perspektiv kan tillämpas, där både medborgar- och medarbetarperspektivet beaktas. Dessutom får vi ramar för hur jämställdhetsarbetet kan bedrivas som innefattar att diskrimineringslagstiftningen efterlevs och att principer reglerade i internationella avtal omsätts i praktiken på lokal nivå. Ett undertecknande innebär övergripande att kommunen:
• Gör ett offentligt ställningstagande att jämställdhet ska råda mellan kvinnor och män
• Ansluter sig till de sex principerna
• Förbinder sig att verka för att förverkliga principerna
• Inom två år ska utarbeta en handlingsplan och avsätta resurser för dess genomförande

Umeåregionens jämställdhetsarbetsgrupp har utarbetat en regional handlingsplan för jämställd medborgarservice utifrån Den europeiska deklarationen för jämställdhet. Tanken är att den regionala planen på ett enkelt sätt även ska kunna användas lokalt i kommunerna. 

Normstorm i Bjurholm

Projekt Normstorm avslutades under vårvintern 2013. Det är ett jämställdhetsprojekt som verkat i Umeåregionens kommuner och därmed även i Bjurholm.  Genom samverkan, utbildning och erfarenhetsutbyte har projektet syfte varit att bidra till ökade möjligheter för människor att arbeta inom olika sektorer oavsett kön.

Avklarade insatser:
• Seminariedagar i jämställd kompetensförsörjning
• Dialogträff med det lokala arbetslivet för åk 8 på Castorskolan
• Utbildning i Normkritik för personal på Castorskolan
• Webbutbildning i jämställdhet

Notis:
• I Umeåregionssamarbetet ingår Bjurholm, Nordmaling, Robertsfors, Umeå, Vindeln och Vännäs kommuner

Intressanta tips & länkar

Kontaktperson: Vakant