Vattenrådet

Lyssna

Länderna inom EU har fastställt det sk Ramdirektivet för vatten. Vattendirektivet har sin grund i en insikt om att Europas invånare måste samarbeta för att vårda vattenresurserna bättre för att kommande generationer också ska ha tillgång till vatten av god kvalitet.

I arbetet ingår att identifiera och göra något åt miljöproblem som är kopplade till vatten. Det kan vara övergödning, främmande arter, fysisk påverkan och miljögifter.
 
Bjurholm ingår i Södra Västerbottens vattenrådsområde där Öreälven, Lögdeälven och Hörnån ingår. Eftersom vatten är gränslöst sträcker sig området utanför kommunen och omfattar norrut alla mindre kustvattendrag till och med Norrmjöleån och söderut omfattas Leduån och ett antal mindre kustvattendrag ner tll länsgränsen. Det finns två övergirpande mål:
  • Vattenkvalitén får inte försämras
  • Alla vatten; ytvatten, grundvatten och havsvatten ska ha god status 2015

Vattenrådet arbetar med att kartlägga, övervaka, kommunicera och forma åtgärdsprogram för att uppnå målen.

 
 

Kontaktperson: Sandra Bingebo