Ovårdad byggnad och tomt

Lyssna

Det finns regler i Plan- och bygglagen (8 kap 14 §) med krav på byggnadsverk, underhåll och varsamhet. Där nämns: ”Ett byggnadsverks yttre ska hållas i vårdat skick. Underhållet ska anpassas till områdets karaktär och byggnadsverkets värde utifrån historisk, kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Byggnaderna ska underhållas så att deras särart bevaras.”

När det gäller tomter anges det i 8 kap 15 § Plan- och bygglagen att

”En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer.
Miljö- och byggnämnden får förelägga ansvariga att inom viss tid vidta åtgärder. Om en byggnad är förfallen eller skadad till väsentlig del och trots uppmaning inte åtgärdats, får nämnden förelägga ägaren att inom viss tid riva byggnaden eller anläggningen. Följs inte föreläggandet kan åtgärden utföras genom nämndens försorg på den försumliges bekostnad.

Har du tips om ovårdade byggnader eller tomter ring

Byggnadsinspektör telefon 0932-140 03.
Bygglovhandläggare telefon 0932-140 20.
 
 
 
 

Kontaktperson: Mattias Olsson