Bygglovbefriande åtgärder

Lyssna

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus:

Det är tillåtet att utan bygglov uppföra fristående komplementbyggnader, så kallade friggebodar, om den sammanlagda byggnadsarean inte är större än 15 m2. Det finns inte längre någon begränsning beträffande antalet bodar. Taknockshöjden får inte överstiga 3 meter. Boden får inte placeras närmare annan fastighet eller tomt än 4,5 meter om inte de grannar som berörs medger det.

 
Om boden är större än 15 m2 och placeras närmare småhus än 8 meter så finns regler för att förhindra spridning av brand mellan byggnader. Se Boverkets byggregler, BBR, avsnitt 5:6, www.boverket.se
Byggbeskrivning 
Inom detaljplan krävs inte bygglov för att måla om, byta fasadklädnad eller taktäckningsmaterial om åtgärden inte väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.
 
Det är tillåtet att med en högst 1,8 meter hög mur eller plank anordna skyddade uteplatser inom 3,6 meter från bostadshuset. Det är också tillåtet att över sådana uteplatser, eller över altaner, balkonger eller entréer anordna skärmtak, som tillsammans inte täcker en större area än 15 m2.
 

Minskad lovplikt utanför sammanhållen bebyggelse

Utanför sammanhållen bebyggelse och detaljplan får man utan bygglov göra mindre tillbyggnader av bostadshus, uthus mindre än 50% av befintlig byggnadsyta, dock max 50 m2, eller uppförande av komplementbyggnader i omedelbar närhet av bostadshuset.

Sammanhållen bebyggelse

Sammanhållen bebyggelse utgörs av minst 10-20 hus där tomterna gränsar till varandra eller åtskiljs endast av vägar, parkmark och dylikt. Områden med sammanhållen bebyggelse finns vid norra och södra delen av Bjurholms samhälle, Agnäs, Balsjö, Angsjön, Sunnanå/Västerås, Lillarmsjö, Mellansjö, Karlsbäck, Bredträsk och Mjösjöby. Kartor med avgränsningar finns på tekniska avdelningen.

I den nya Plan- och bygglagen som gäller från och med 2 maj 2011 finns inte begreppet ”Samlad bebyggelse”. Man har nu infört begreppet ”Sammanhållen bebyggelse” som innebär bebyggelse av minst tre hus på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark.

Miljö- och byggnämnden har 2011-04-14 beslutat att behålla avgränsningen för samlad bebyggelse att gälla som sammanhållen bebyggelse, när det gäller lovplikten.

 

Kontaktperson: Mattias Olsson