Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete

Lyssna

Som gäller för socialtjänst, verksamhet enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade(LSS)och hälso- och sjukvård.

Bakgrund

Enligt Socialtjänstlagen 3 kap 3 § ska insatser inom socialtjänsten vara av god kvalitet. För utförande av uppgifter inom socialtjänsten ska det finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen 31 § ska kvaliteten i verksamheten systematiskt och fortlöpande utvecklas och säkras.  I Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade finns lagkrav på att LSS-verksamhet ska vara av god kvalitet. Utifrån dessa lagkrav har Socialstyrelsen utarbetat SOSFS 2011:9 ”Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete” som gäller för socialtjänst, verksamhet enligt LSS och hälso- och sjukvård.

Ledningssystem för kvalitet

Är ett system som har till syfte att:

• Skapa grundläggande ordning och reda i verksamheterna på ett strukturerat och systematiskt sätt
• Verksamheters rutiner är kända, efterlevs och utvecklas
• Förebygga händelser som kan leda till vårdskador, missförhållanden eller andra mål som gäller för verksamheten utifrån lagar som styr verksamheten.
Ledningssystemet är även ett kvalitetsuppdrag där det sker ett ständigt förbättringsarbete. 

Kvalitet

Föreskrifterna och de allmänna råden fokuserar på hur ett systematiskt kvalitetsarbete ska bedrivas. Med kvalitet avses att en verksamhet uppfyller de krav och mål som gäller enligt lagar och andra föreskrifter för verksamheten samt beslut som har meddelats med stöd av sådana föreskrifter. 

Kvalitetsarbetets olika faser

Kvalitetsmål - Genom att beskriva de egenskaper som kommunens verksamheter och tjänster ska ha så blir det tydligt för medborgarna VAD den aktuella tjänsten ska innehålla och VAD som kan förväntas.
Kvalitetsstyrning - Genom olika styrdokument regleras HUR de olika tjänsterna ska utföras och hur målen ska nås. Omsorgsnämnden fattar beslut om policys och riktlinjer och verksamheten fattar beslut om rutiner, instruktioner etc.
Kvalitetskontroll innebär uppföljning av de sätt som anges i kvalitetsstyrning/rutiner och riktlinjer.
Kvalitetsutveckling innebär att kunskaperna från kvalitetskontrollen används för utveckling av de egenskaper som en verksamhet/funktion skall ha och för hur dessa egenskaper framställs.

Omsorgsnämndens prioriterade mål

Kommunen ska skapa utrymme för medborgarinflytande samt vara lyhörd för medborgarnas intressen och ta sig an de frågor som medborgarna lyfter fram.
Alla medborgare ska bli bemötta med värdighet och respekt. Det goda värdskapet ska genomsyra kommunen.
Kommunen ska genom att ha en god folkhälsa främja och skydda våra medborgares hälsa och välbefinnande, där det övergripande målet är att skapa förutsättningar i samhället för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.

Medborgarnyttan ska alltid vara i fokus

Äldre- och handikappomsorgen
Alla brukare inom Bjurholms äldre- och handikappomsorg har inflytande över sin vardag och sina vård- och omsorgsinsatser.

Individ- och familjeomsorg
Alla barn och ungdomar i Bjurholms kommun har en bra och trygg uppväxt.

 

Kontaktperson: Karin Gothefors-Linder