Vuxenutbildning

Lyssna

Den kommunala vuxenutbildningen i Bjurholms kommun vänder sig till dig som vill komplettera dina studier på grundläggande nivå och gymnasial nivå för att till exempel läsa upp betyg, slutföra studier, få behörighet till högre studier eller en yrkesutbildning.
Vuxenutbildning bedrivs i olika former som till exempel på distans som kan innebära några eller inga träffar under studietiden eller som skolförlagd via olika utbildningsanordnare inom länet och hela landet.

Kontakta din hemkommuns studie- och yrkesvägledare för att få hjälp med dina studier och ansökan.


Nyheter 2020-10-15

GDPR-info

Vilken vuxenutbildning bedrivs i Bjurholms kommun?

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI) bedrivs inom Bjurholms kommun.
Sedan kan man studera via fjärr i svenska som andraspråk och matematik på grundläggande nivå.  Den vuxenutbildning som kan erbjudas på grund- och gymnasial nivå för övriga kurser kan ansökas och läsas som distansstudier eller som skolförlagd via andra utbildningsanordnare. Alla ansökningar till vuxenutbildning gör du via din hemkommun hos studie- och yrkesvägledare.


Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå

Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå vänder sig till vuxna som saknar sådana kunskaper som normalt uppnås i grundskolan.
Man kan söka från och med den 1 juli det år man fyller 20 år.

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå vänder sig till vuxna som vill komplettera sin gymnasieutbildning, få sina kunskaper och kompetens validerad, behörighet eller kanske byta yrkesbana.
Man kan söka från och med den 1 juli det år man fyller 20 år. I vissa fall kan man vara yngre än 20 år t.ex. om du slutfört gymnasiet och fått ett studiebevis.
För att vara behörig ska man sakna sådana kunskaper utbildningen syftar till att ge. Dessutom ska man ha förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen och i övrigt uppfyller föreskrivna villkor.

Kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare (SFI)

Utbildning i svenska för invandrare är en språkutbildning som syftar till att ge vuxna invandrare grundläggande kunskaper i svenska språket. Utbildningen syftar också till att ge vuxna som saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter möjlighet att förvärva sådana färdigheter. Detta kan gälla såväl de som inte kan läsa och skriva som elever med kort skolbakgrund, men också elever som är läs- och skrivkunniga men har ett annat skriftspråk. Inom SFI finns det tre studievägar

  1. Studieväg 1 består av kurserna A, B, C och D.
  2. Studieväg 2 består av kurserna B, C och D.
  3. Studieväg 3 består av kurserna C och D.

Studieväg 1 vänder sig i första hand till personer med mycket kort studiebakgrund och studieväg 3 till dem som är vana att studera. Vilken studieväg som ska läsas bedöms genom en kartläggning.
Rätt till SFI har den som är bosatt i landet, från och med andra kalenderåret man fyller 16 år. Man ska också sakna de grundläggande kunskaper i svenska språket som utbildningen syftar till att ge.

Yrkesvux

Utbildningarna riktar sig till dig som behöver en yrkesutbildning på gymnasienivå och finns inom flera områden och erbjuds via olika utbildningsanordnare. Ett begränsat antal platser erbjuds inom Yrkesvux via hemkommunen.

Prövning

Den som är bosatt i landet och vill ha betyg från kommunal vuxenutbildning ska ha möjlighet att genomgå prövning i alla kurser som det sätts betyg på och i gymnasiearbete. Läs mer på http://www.skolverket.se/bedomning/betyg/provning

Validering

Genom kartläggning av erfarenheter, kunskaper och kompetens som du fått på olika sätt som till exempel genom utbildning och arbetsliv kan innebära en förkortad studietid.
Läs mer på http://www.skolverket.se/skolformer/vuxenutbildning/validering

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna ges på grundläggande nivå och på gymnasial nivå.
Utbildning på grundläggande nivå syftar till att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen i grundsärskolan ska ge. Utbildning på gymnasial nivå syftar att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den som utbildningen på nationella program i gymnasiesärskolan ska ge.
En vuxen med utvecklingsstörning har rätt att delta i utbildning för vuxna från och med kalenderhalvåret det år man fyller 20 år och saknar sådana kunskaper som utbildningen syftar att ge.

Högskola/Universitet

Umeå Universitet är det universitet/högskola som ligger närmast Bjurholm. Önskar du läsa lärarledd klassrumsundervisning på Umeå Universitet är det ett pendlingsavstånd på 60 km, du kan även kan läsa via distans på Umeå universitet men även via andra högskolor/universitet i landet.

CSN

Från höstterminen du fyller 20 år har du möjlighet att söka studiemedel för studier. Studiemedel består av bidrag och lån. Hur mycket studiemedel du får beror på om du studerar på heltid eller deltid och hur många veckor du studerar. Du måste ansöka om studiemedel.
Läs mer på http://www.csn.se/

Studiestartsstöd

Är du mellan 25 och 56 år, arbetslös och saknar utbildning från grundskolan eller gymnasiet?
Med studiestartsstödet kan du läsa på grundskole- eller gymnasienivå med ett bidrag på ca 8500 kronor per fyra veckor beräknat på heltidsstudier. Det är till för att du som är arbetslös ska kunna börja studera, för att i förlängningen få ett jobb. Du kan få stödet under maximalt 50 veckor för heltidsstudier.

Du kan ansöka om att få studiestartsstöd om du uppfyller kraven:

  • är mellan 25–56 år
  • har varit anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen, i minst sex månader
  • har kort tidigare utbildning, ej gymnasiekompetens
  • har ett stort behov av utbildning för att kunna få ett arbete
  • inte har haft studiestöd under de senaste tre åren

Det görs alltid en individuell prövning om du tillhör målgruppen för studiestartsstödet.
Läs mer om studiestartsstödet på CSN´s hemsida  www.csn.se
Om du är intresserad av studiestartsstödet kan du kontakta SYV Komvux

Tips på sidor:
http://www.studera.nu
http://www.antagning.se
http://www.studeravidare.se
http://www.utbildningsinfo.se
http://www.folkhogskola.nu
http://vasterbottensvux.se/

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingen kan hjälpa dig som arbetssökande att hitta nytt jobb och/eller eventuellt till vidare studier som kan leda till jobb. Kontakta din handläggare om du är inskriven på Arbetsförmedlingen vad du kan erbjudas genom deras utbildningsprogram.

Arbetsförmedlingen i Bjurholm
Telefon: 0771-60 00 00
E-post adress:umea@arbetsformedlingen.se
Endast bokade besök!
Självservice finns i kommunhusets reception måndag-fredag kl.08.00-15.00
www.arbetsformedlingen.se
 

                  

 
                  

Kontaktperson: Karin Åberg