Foto: Hans Gustafsson

Företagsstöd

Företagsstöd innebär inte alltid endast ekonomiskt stöd, utan det kan vara andra typer av stöd som kan behövas för att starta eller driva ett företag.
Exempel på detta kan vara rådgivning, företaglots etc.

Länsstyrelsen och Tillväxtverket kan stödja tillväxt i företag genom att medfinansiera nyinvesteringar samt tekniska projekt i tidiga skeden. Detta sker med olika slags företagsstöd:
 

Finansiering till investeringar

Regionalt bidrag till Företagsutveckling
Denna stödform kan du söka om du har ett litet eller medelstort företag (mindre än 250 anställda etc.). I Bjurholm kan finansiering ges med ända upp till 50 procent av kostnaden för godkända investeringar. Bidrag till företagsutevckling får lämnas till privatägda små och medelstora företag som bedriver verksamhet på marknadsmässiga villkor. Bidrag kan lämnas med högst 1 200 000 kronor under en treårsperiod till samma företag.
 
Regionalt Investeringsstöd
En stödform du kan söka om ditt företag planerar större investeringar. Beroende på bland annat investeringens karaktär, stödområde och storleken på ditt företag kan stöd beviljas upp till 35 procent för godkända investerings-kostnader.
 

Finansiering av innovationer

Syftet med finansieringen är att förnya näringslivet genom tillväxt i teknik- och kunskapsbaserade företag. Innovationer och nytänkande kommer från flera miljöer där människor finns och arbetar. Under senare år har begreppet innovation kommit att breddas och förknippas idag med både teknik, produkter och tjänster med förutsättning att nå marknaden. Hela länet omfattas av stödet. Länsstyrelsen har två olika former av finansiering till innovationsprojekt.

Innovationsbidrag
Innovationsbidraget vänder sig i första hand till nystartade små och medelstora företag. Bidrag kan sökas för nyskapande projekt i tidiga skeden, d.v.s. kunskapshöjande aktiviteter där nya produkter och processer tas fram och som bedöms ha eller kunna få företagsekonomisk lönsamhet.

Bidraget är max 1 200 000 kronor. Övrig finansiering ska finnas i form av egna medel, bank eller annan finansiär.

Innovationscheck
Innovationschecken vänder sig i första hand till uppfinnare och nystartade företag. Avser nyskapande projekt i mycket tidiga skeden.  Bidrag max 50 % av kostnaden, dock max 50 000 kr. Kostnaderna får innehålla högst 50 % eget arbete (250 kr/tim). Ex på stödgrundande kostnader är marknadsanalys, tekniska analyser, prototypframtagning, patentansökan etc.


Forskarcheck

Forskarcheckar är en finansieringsform i samarbete mellan länsstyrelsen och universitetet. Målet är att stimulera företag att ta del av högskolornas forskarkompetens för utvecklingsinsatser i företagen.

Hjälp till spetskompetens
Företagen ges här möjlighet att med hjälp av spetskompetens från företrädesvis disputerade forskare utveckla sin verksamhet. Tillgången på forskarkompetens är god och forskarcheckarna inriktas mot tillämpad forskning där projektens affärsmässighet sätts i fokus.

Forskarcheckar kan sökas av små och medelstora företag i hela länet. Checken kan finansiera upp till 50 procent av kostnaden för forskarkompetensen, och uppgår till högst 150 000 kr.

Enheten för näringsliv och samhälle förmedlar kontakterna kring ansökan. Länsstyrelsen fattar sedan beslut om finansiering.

Stöd till kommersiell service

Syftet med stödet är att upprätthålla vardagsservice i serviceglesa områden. Stödet kan lämnas i form av investeringsbidrag, servicebidrag och hemsändningsbidrag till dagligvarubutiker, varubussar, bensinstationer och fackhandel i gles- och landsbygdsområden.

Vill Du veta mer - Se länkar eller hör av Dig till kommunens näringslivsstrateg
 

Kontaktperson: Maria Bahlenberg