Försörjningsstöd

Lyssna

Försörjningsstöd eller socialbidrag är ett behovsprövat ekonomiskt bidrag. Din rätt till försörjningsstöd utreds av socialsekreterare vid kommunens socialtjänst.
Vem som har rätt att få försörjningsstöd framgår av socialtjänstlagen.

Under förutsättning att alla andra vägar har prövats och att man saknar egna medel och tillgångar finns det möjlighet att ansöka om försörjningsstöd.
 
Hur ansöker du?
Ansökan om försörjningsstöd skall göras vid ett personligt besök på socialkontoret. Boka tid via telefon hos socialsekreterare.
 
En ekonomisk utredning kring dina inkomster, utgifter och tillgångar görs alltid. Till ansökan ska du bifoga handlingar som styrker dina uppgifter t.ex. lönebesked och bankkontoutdrag. Det är inte bara de ekonomiska faktorerna som avgör om du kan få hjälp. Det sker alltid en individuell prövning. Att söka försörjningsstöd innebär både rättigheter och skyldigheter. Du har alltid ett eget ansvar att själv försöka lösa din situation.
Du och din handläggare resonerar igenom dina problem och försöker komma överens om vilket stöd just du behöver för att lösa dem. Tillsammans gör vi också en plan för hur du ska nå dina mål. Allt som sägs i kontakten med oss skyddas av sekretesslagen. Det betyder att alla i personalen har tystnadsplikt och att uppgifterna om dig inte får lämnas ut till obehöriga. Sekretessen gäller även mot andra myndigheter, såvida du inte lämnat samtycke till kontakt.
Efter den ekonomiska utredningen tar det några dagar, max två veckor, innan du får beslutet på din ansökan.

Vi ställer krav på att du:

  • Gör vad du kan för att själv försörja dig eller lösa tillfälliga ekonomiska problem, till exempel måste du vara aktivt arbetssökande om du är arbetslös.
  • Först ser över dina tillgångar. Om du har tillgångar i form av exempelvis bankmedel, aktier eller fonder ska de i första hand  gå till din försörjning. Du kan endast få försörjningsstöd om  du inte kan tillgodose dina behov på annat sätt. 
  • Tänker på att bilinnehav räknas som en tillgång och att vi kan kräva att du säljer bilen för att du själv ska kunna lösa dina ekonomiska problem.
Hur stort är försörjningsstödet?
För beräkning av försörjningsstödet tillämpas en riksnorm. Regeringen fastställer varje år en riksnorm som gäller i hela landet. Den innehåller posterna: livsmedel, kläder och skor, lek och fritid, förbrukningsvaror, hälsa och hygien samt dagstidning, telefon och TV-avgift.
Till försörjningsstödet räknas också boendekostnad, hushållsel, arbetsresor, hemförsäkring samt fackavgift. Till dessa kostnader söker man den faktiska utgiften mot uppvisande av kvitto. Möjlighet finns att ansöka om andra kostnader för den enskildes livsföring i övrigt t.ex. läkarvård, medicin, barnomsorg etc. Socialnämnden har utarbetade riktlinjer som gäller maxbelopp för ovanstående utgifter.
 
Överklagan
Om du får avslag på din ansökan kan du överklaga besluten i Förvaltningsrätten. Du kan genom din handläggare få hjälp att göra en överklagan. Även om du får avslag vill vi ändå hjälpa dig att reda ut din ekonomiska situation med budgetrådgivning eller andra lämpliga lösningar
 

Kontaktperson: Ingela Pettersson