Anmäl installation av värmepump

Innan du installerar en anläggning för bergvärme, jordvärme, grundvattenvärme eller ytvattenvärme ska du anmäla det till kommunen.

Anläggningen kan innebära en risk för påverkan på omgivningen. Därför måste man lämna in anmälan i god tid till miljö- och byggnämnden, minst sex veckor innan du planerar att installera din värmepump.

Anmälan kan göras direkt på webben eller via pappersblankett. Till anmälan ska du bifoga en karta/situationsplan som redovisar byggnader, tomtgränser, vägar, borrhål eller kollektor, värmepumpens placering, vattendrag och dricksvattenbrunnar samt avloppsanläggningar, gödselplattor eller andra föroreningskällor.

Anmälan resulterar i ett beslut med försiktighetsmått från miljö- och byggnämnden.
Det är viktigt att installatören och borrentreprenören får ta del av beslutet. För behandlingen av anmälan tar nämnden ut en avgift på 1 362 kr.

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund