Kungörelse

Kommunfullmäktige sammanträder i Folkets Hus aula måndag den 18 oktober kl.13.00.

Ärenden


1. Sammanträdandets öppnande
2. Upprop
3. Justering
4. Allmänhetens frågestund i max 30 min
5. Delårsrapport januari- juni 2010
6. Revisorernas granskning av delårsrapport 2010
7. Resultatrapport januari- augusti 2010
8. Kommuninvest – inbjudan teckna förlagslån
9. Förvärv av fastigheterna bostadsrättsföreningen Smedens konkursbo
10. Lån Kommuninvest
11. Förslag – Antagande av tematisk översiktsplan för vindkraft
12. Försäljning av industrimark Ljusåker 1:11
13. Tillägg VA- taxa 2010
14. Ny lag om brandfarliga och explosiva varor
15. Överlåtelse av fastigheten Agnäs 2.46
16. Motion – Kolonilotter i Bjurholms kommun
17. Val av beredningsorgan för kommunrevisorernas budgetäskande 2010-2011
18. Redovisning av meddelande

Handlingarna som tillhör ärendena finns tillgängliga för allmänheten på kommunkansliet och biblioteket.