Rutin för hantering av klagomål

From den 1 juli 2011 har du som barn, elev och/eller vårdnadshavare, med stöd av skollagen, möjlighet att framföra skriftliga klagomål om det är något i verksamheten som du inte är nöjd med.

I Skollagen 4 kap. 8 § står det att läsa: Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen. Information om rutinerna ska lämnas på lämpligt sätt.
 
1. Våra rutiner och hantering av klagomål finns på kommunens hemsida, förskolans informationsblad om taxa och avgifter, i grundskolans skolkatalog samt i läsårets första fritidsnytt. Information om rutiner för klagomål ges årligen till kommunmedborgarna via ”kommunal information” (KI).
2. Blankett finns på kommunens hemsida samt på respektive verksamhet.
3. Klagomål som är anonyma behandlas inte.
4. När klagomål kommit rektor tillhanda utreds klagomålet av utsedd person.
5. Återkoppling till anmälaren ska ske, muntligt eller skriftligt. Skriftlig dokumentation ska göras i syfte att förbättra verksamheten och för redovisning till kultur- och utbildningsnämnden.