Information - Vindkraftsansökan på Stensvattsmarken

Under 2012-2013 har Brattfällberget, Lidberget och Storliden utretts om det är en lämplig plats för vindkraft. Området är enligt kommunens ”Tillägg till översiktsplan – Vindkraft i Umeåregionen” utpekat som möjligt för vindkraft. Ansökan har nu lämnats in.

Under 2012 hölls ett samråd med allmänheten. Under samrådet presenterades ett förslag på parkutformning, fotomontage, bedömd miljöpåverkan, beräkningar av ljud- och skuggutbredning, det informerades även om byggnation och teknik. Under samrådet fanns det möjlighet att ställa frågor och lämna synpunkter.

Triventus Wind Power AB har nu lämnat in en tillståndsansökan till Länsstyrelsen att uppföra och driva en gruppstation för vindkraft med maximalt tjuofyra (24) vindkraftverk, vart och ett med en totalhöjd om maximalt 180 meter. Ansökan omfattar även vägdraging, anläggning av kranplatser och uppställningsytor vid etableringsplatserna, nedläggning av kablar inom vindkraftparken samt eventuellt även uppförande av transformatorstationer.


Information om vad som händer kommer att publiceras löpande.


Sverige har som långsiktigt mål att landets hela energitillförsel ska komma från förnyelsebara resurser, dvs. sådana som aldrig tar slut. Det betyder t ex biobränslen eller vatten-, vind-, sol- och vågkraft. Vindkraften ger miljöanpassad energi men en vindkraftsanläggning påverkar också landskapsbilden, innebär ett ingrepp i naturmiljön och generar buller och skuggeffekter. Därför måste lokalisering, utformning, störningar och miljökonsekvenser utredas noggrant.

Inbjudan samråd allmänhet
(öppnas i eget fönster pdf 655 kB)

Informationsutskick. 
(öppnas i eget fönster pdf 584 kB)                

Minnesanteckningar - Myndighetssamråd 2012-01-17
(öppnas i eget fönster pdf 361 kB)

Naturvårdsverkets information om vindkraft

Klicka på kartan och den öppnas i nytt fönster i större format.
Översikt Vägkarta Vindkraft

Kontaktperson: Veronica Tengman Bylund