Bjurholms förskoleverksamhet

I förskolan bedrivs pedagogisk verksamhet för barngrupper i åldrarna 1-5 år vars föräldrar förvärvsarbetar, studerar, är arbetslösa eller föräldralediga. För 3-5 åringar gäller rätten till allmän förskola.

Förskolan har en egen läroplan, i vilken verksamhetens mål och riktlinjer finns formulerade. Läroplanen är ett styrdokument för förskolan, vilket innebär att den är lagligt bindande för den verksamhet som bedrivs där.

  • I läroplanen kan man bland annat läsa följande
  • Verksamheten skall vara rolig, trygg och lärorik för alla barn som deltar.
  • Förskolan skall erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg, fostran och lärande bildar en helhet.
  • Den pedagogiska verksamheten skall anpassas till alla barn i förskolan.
  • Förskolan skall erbjuda barnen en trygg miljö som samtidigt utmanar och lockar till lek och aktivitet.
  • Förskolan skall lägga grunden till ett livslångt lärande.

I Bjurholm finns fyra förskolor två kommunala och två privata förskolor, varav den ena är ett kristet alternativ med sionförsamlingen som ansvarig.