Elevråd

Elevråd är ett viktigt forum där elever kan diskutera hur det är i skolan och komma med förslag och lösningar.

Det innebär att elevrådet ska arbeta för att eleverna får inflytande på skolan, att deras synpunkter tas tillvara och att elevernas rättigheter bevakas. I läroplanen markeras elevernas inflytande och ansvar tydligt.

Elevrådet på Castorskolan består av två representanter från varje klass från årskurs fyra till nio. De träffas en gång i månaden för att ta upp frågor som kommit upp under klassråden.

Vid varje elevråd finns rektor och skolvärd med som kan svara på allmänna frågor men det är eleverna själva som håller i mötet.

Det är elevernas uppgift att fördela arbetet som behöver utföras t.ex. fråga vaktmästaren om något kommit upp på dagordningen.

Före elevrådsmötet har varje klass haft klassråd och diskuterat vilka frågor som är lämpliga att ta upp på skolnivå. Det ska vara frågor som berör hela skolan eller delar av skolan. Det kan gälla allt från att en klass vill ha lästävling för hela skolan, fotbollsturneringar, discon, eller att eleverna önskar sig något speciellt t ex nya fotbollsmål etc.

Om det skett någon mindre skadegörelse på skolan tas det också upp på elevrådet och sen meddelas detta till vaktmästeriet.

Klassens elevrådsrepresentanter är ansvariga för att frågorna från klassrådet tas med till elevrådet.

Besluten som fattas under mötena förs sedan ut till klasserna via elevrådsrepresentanterna.

Alla elevråd protokollförs och delas ut i klasserna samt sätts upp på anslagstavlan på mellanstadiet samt utanför skolvärdens kontor i C-hallen. Elevrådsrepresentanter och protokoll finns på Schoolsoft.

Syfte

Syftet med elevrådet är att eleverna ska känna sig delaktiga och ha inflytande i verksamheten.