Gymnasieskola

Bjurholm har ingen gymnasieskola så våra elever går gymnasiet på skolor i Västerbottens län eller i övriga landet.

Är du en blivande gymnasieelev kan du läsa om utbildningar och yrken, och ta del av interaktivt innehåll som elevreportage, elevrecensioner, bloggar och forum på webben.

Gymnasial samverkan

För att underlätta samarbetet mellan kommuner i länet och övriga landet samlar vi här information som rör gymnasieelevers skolgång.

Rapportering om gymnasiestudier för Bjurholms kommuns elever

För att kunna följa upp hur det går för våra elever behöver vi få rapporter från de gymnasieskolor där eleverna går gällande följande:

 • Elevens studieresultat och totala frånvaro terminsvis
 • Åtgärdsprogram
 • Elevens frånvaro
 • Elevens byte av studieväg och eller skola
 • Studieavbrott eller studieuppehåll
 • Information om elever inför och vid skolstart

Kontaktpersoner

Kommunalt aktivitetsansvar (KAA), information från skolor om frånvaro, avhopp, ändringar av studieplan samt stöd och vägledning: Sahra Andersson, Studie och Yrkesvägledare: 0932-141 40, kaa@bjurholm.se

Ekonomi och fakturor: Ann-Cathrine Ulander, skolassistent, 0932-140 46, ann-cathrine.ulander@bjurholm.se

Övergripande frågor: Pia Bolin, skolchef, 0932-141 75, pia.bolin@bjurholm.se

Gymnasieintagningen

Det finns ett gemensamt samverkansavtal kring gymnasieutbildning mellan tolv av kommunerna i Västerbotten. Förutom det finns flera andra samverkansavtal. För mer information se Relaterat innehåll längst ner på sidan angående Gymnasieantagningen i Västerbottens län.

Inackordering

Du som är elev vid kommunal gymnasieskola eller vuxenutbildning, som är berättigad till studiehjälp, kan söka inackorderingstillägg hos din hemkommun om avståndet innebär att du måste vara inackorderad på skolorten.

Elever vid folkhögskolor och fristående skolor ansöker om inackorderingstillägg hos CSN.

Ersättningsbelopp för höstterminen 2023

Månadsbeloppet är 1/30 av prisbasbeloppet, samma ersättning utgår oberoende av avstånd till skolan, inackorderingsorten. För läsåret 2023 innebär det 1 750 kr/mån som sätts in på angivet konto.

Regler

 • Tillägget kan beviljas till och med vårterminen det år man fyller 20 år.
 • Du skall ha minst en restid om 2 timmar dagligen.
 • Du skall vara heltidsstuderande, undantag görs om särskilda skäl finns.
 • Om du vill byta från busskort till inackorderingstillägg måste busskortet lämnas in till skolan den sista vardagen i månaden före första inackorderingsmånaden.
 • Du ska vara folkbokförd i kommunen.

Anmälan ska göras av elev till skolan/hemkommun

 • När elev innehar reseersättning (kontanter eller busskort).
 • Om studierna avbryts.
 • Studieomfattningen minskar från hel- till deltid.
 • Elev får ändrade ekonomiska förhållanden.
 • Elev får lärlingslön eller motsvarande ersättning.
 • Elev får ändrade familjeförhållanden. Det bör dock observeras att ändringar som inträffar efter elevens myndighetsdag inte har någon inverkan, eftersom man alltid ser till situationen före myndighetsdagen.
 • Elev får utbildningsbidrag från AMS.
 • Elev får förtidspension eller helt sjukbidrag och uppehället samtidigt bekostas av stat eller kommun.
 • Elev är föremål för kriminalvård.
 • Elev gör militärtjänst.
 • Adressändringar.

Nämnden för utbildning får fatta beslut om eventuell återbetalningsskyldighet föreligger vid sådana fall där rätten till utbetalt stöd ifrågasatts eller oriktiga uppgifter har lämnats till grund för beslutet.

Ansökan

Ansök via e-tjänster/blanketter: Ansök om inackorderingstillägg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Observera att ansökan måste göras inför varje läsår.

Framkörningsbidrag/resetillägg

Framkörningsbidraget (resetillägg) finns för studerande i gymnasieskolan.

Den som beviljats bussbiljett och har mer än 4 km från föräldrabostad till busshållplats, kan nu söka kontantersättning.

Framkörningsbidraget betalas av hemkommunen och ansökan görs på samma blankett som busskortsansökan.

Ansök via e-tjänster/blanketter: Ansök om resetillägg för gymansieelev Länk till annan webbplats.