Särskilda behov och extra stöd

Det finns ett specialpedagogiskt team som består av specialpedagog och speciallärare. Det finns även en elevhälsa som består av skolsköterska, kurator, skolpsykolog och skolchef.

Teamet och elevhälsan arbetar i alla årskurser för att elever med särskilda behov ska uppmärksammas i tid och för att varje barn på bästa sätt ska få sina enskilda behov tillgodosedda. I det arbetet tror vi på ett nära och tidigt samarbete mellan skola och hem, t.ex. i form av elevvårdssamtal (EVS), dit vårdnadshavare kallas.

I de fall där större insatser och åtgärder krävs för att ett barn ska få en tillfredsställande skolsituation kallas vårdnadshavare, mentor och annan berörd personal till en elevvårdskonferens (EVK). Rektor är alltid närvarande vid elevvårdskonferensen liksom ytterligare en företrädare för elevhälsan. I de senare åren av grundskolan är även barnet med.