Dispens avfall

Avfallshanteringen regleras av miljöbalken och de förordningar och föreskrifter som är meddelade med stöd av balken. I varje kommun ska det finnas en renhållningsordning som innehåller föreskrifter för avfallshanteringen lokalt i kommunen, samt en avfallsplan.

Miljö- och hälsoskydd har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag. Ansökningar om undantag från kommunens renhållningsordning prövas av miljö- och byggnämnden.

  • Anmälan om kompostering av hushållsavfall
  • Ansökan om befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall
  • Ansökan om uppehåll i hämtning av hushållsavfall

För handläggning av ansökan om undantag från renhållningsordningen tas en avgift. Därutöver tillkommer renhållningsavgifter enligt renhållningstaxan.

Om uppehåll i sophämtning önskas vid fritidshus ska ansökan med intyg lämnas till miljö- och byggnämnden före den 1 april ansökningsåret.