Gamla mediciner och kanyler

Gamla mediciner, läkemedel, sprutor och kanyler hör inte hemma i avloppet eller i soppåsen. Detta avfall ska sorteras ut och lämnas till Apoteket. För hushållen är det kostnadsfritt.

Kasserade kanyler

Behållare, burkar eller SafeClip för använda kanyler finns på Apoteket. Kanyler kan läggas välpaketerade i det brännbara hushållsavfallet.

Läkemedel/mediciner

Överblivna eller gamla mediciner lämnas till Apoteket. När de lämnas in till Apoteket ska de vara väl förpackade i en genomskinlig plastpåse. På Apoteket finns speciellt framtagna påsar för detta. Detta gäller även för cytotoxiska och cytostatika preparat. Tabletter och behållare som innehåller vätskor av denna form av mediciner ska lämnas till Apoteket. Medicinerna ska vara väl förpackade och märkta med innehåll. Cytotoxiska och cytostatika preparat används bland annat för behandling av reumatism och cancer.

Källsortera

Källsortera ut förpackningar som inte behövs vid inlämnandet på Apoteket. Lämna dem till återvinning. Tomma tablettkartor kan slängas i hushållsavfall som går till förbränning.

Termometrar

  • Termometrar som innehåller kvicksilver, lämnas väl förpackade till miljöstationen.
  • Termometrar som innehåller batterier, sorteras som elektronikavfall och lämnas till kommunens Återvinningscentral (ÅVC) vid Kyrktjärn.

Har du frågor om detta kan du skriva till kommunen@bjurholm.se eller ringa växeln: 0932-140 00.