Källsortering

Källsortering innebär att sortera där avfallet uppkommer. Det innebär att sortera ut avfall som inte hör hemma i soppåsen och i stället lämna det på rätt ställe. Exempel på sådant avfall är förpackningar, tidningar, batterier, farligt avfall och mediciner.

Genom att källsortera hushållsavfallet bidrar vi till en bättre miljö. En stor del av materialet återvinns och på så sätt sparas råvaror och farligt avfall omhändertas på ett ur miljösynpunkt riktigt sätt.

Förändrad källsortering av mjuka plastförpackningar

Mjuka och hårda plastförpackningarna läggs i samma behållare och det insamlade materialet går till materialåtervinning, det vill säga, till nya plastprodukter. Tidigare har de mjuka plastförpackningarna gått till förbränning tillsammans med hushållsoporna. Det finns alltså en gemensam insamling av plastförpackningar oavsett om det är hård eller mjuk plast.

Nedan följer frågor och svar om gemensam källsortering av mjuka och hårda plastförpackningar.

Sortering

Måste man göra ren en kladdig plastfolie?

Grundregeln för alla förpackningar som lämnas för återvinning är att de ska vara tomma och fria från mat och kladd. Det är dels en hygienfråga, förpackningarna transporteras en lång väg från köket till återvinningsfabriken, men det påverkar även återvinningsprocessen negativt. Det enklaste sättet att få en plastfolie/film ren är att torka av den med hushållspapper.

Hur får man en plasttub som innehållit t ex tandkräm, handkräm eller mat ren?

Töm tuben så mycket det går och sätt sedan på korken. Tuben med korken på lämnar du sedan i behållaren för plastförpackningar. Gäller även för tuber av metall, t ex kaviar - töm, sätt på korken och lägg i metallinsamlingen.

Insamling

Kan jag lämna plastförpackningar i en plastpåse i insamlingsbehållaren?

Vi vill att du tömmer din påse med plastförpackningar i behållaren. Förpackningarna ska eftersorteras ännu en gång innan de återvinns, därför behöver de ligga löst.

Kommer ni att ställa ut fler behållare för plast på återvinningsstationerna?

Det kommer att vara samma antal behållare på stationen som tidigare. Vi gör justeringar på tömningsintervallerna när volymerna ökar.

Återvinning

Vad kan de mjuka plastförpackningarna återvinnas till?

Mjuka plastförpackningar återvinns i huvudsak till sopsäckar, bärkassar och kabelskydd.

Är det verkligen någon nytta för miljön att återvinna mjuka plastförpackningar? Är det inte lika bra att bränna dem?

Ett kilo återvunnen plast minskar koldioxidutsläppet med två kilo. Plasten i en förpackning kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och går till energiutvinning. Dessutom är råolja en ändlig resurs och ju fler gånger vi kan använda plasten innan den går till förbränning är desto bättre för miljön.

Hur går återvinningen av de mjuka plastförpackningarna till?

På en automatiserad sorteringsanlägging finsorteras de mjuka och hårda plastförpackningarna. Förenklat kan man säga att de mjuka plastförpackningarna skiljs från de hårda med hjälp av luft. Man blåser/suger bort mjukplasten. Genom denna teknik kan återvinningsgraden av det insamlade materialet öka. Efter bearbetningen på sorteringsanläggningen är materialet en ny råvara som säljs vidare till företag som tillverkar plastprodukter.

Vad händer med hushållsavfallet?

Det som blir kvar i soppåsen hämtas av entreprenör anlitad av kommunen. Avfallet körs sedan till Umeå där det förbränns i Dåva kraftvärmeverk för energi- och värmeutvinning. Dåva kraftvärmeverk är en miljöanpassad anläggning med höga krav på rökgasrening.

Tänk på att sortera ditt avfall hemma innan du lämnar det till miljöstation, återvinningsstation eller återvinningscentral, på detta sätt sparar man tid.