Rapportering av farligt avfall i verksamhet

Verksamheter ska rapportera uppgifter om farligt avfall till ett nationellt avfallsregister. Rapporteringen sker på Naturvårdsverkets hemsida via en e-tjänst och det ska ske två dagar efter att händelsen (exempelvis transporten) ägt rum.

Alla verksamheter där det uppstår farligt avfall i verksamheten berörs. Även de som transporterar, samlar in, behandlar eller handlar med farligt avfall omfattas.

Redan idag gäller att verksamheter som har farligt avfall behöver föra anteckningar om avfallet. Hittills har det räckt att anteckningarna kan uppvisas på begäran av tillsynsmyndighet, men i och med nya EU-regler behöver Sverige införa ett nationellt register med uppgifter om farligt avfall.

Naturvårdsverket har utförlig information om detta på sin hemsida och där kan ni även ta reda på hur just er verksamhet omfattas. Transport av farligt avfall i egen regi ska även i fortsättningen vara anmält hos Länsstyrelsen.

Observera att anteckningar om farligt avfall även fortsättningsvis ska kunna visas på begäran av tillsynsmyndigheten.

Ta gärna kontakt med miljökontoret om ni har några frågor.

Exempel på farligt avfall

 • Spillolja
 • Lysrör
 • Förorenade jordmassor
 • Kemiskt avfall
 • Avfall från uttjänta fordon
 • Elprodukter
 • Impregnerat trä

Tips! Ett bra stöd för att bedöma om avfallet är farligt är produktens säkerhetsdatablad, som ska innehålla information om produktens farliga egenskaper.

Vad ska antecknas och rapporteras av avfallsproducenten?

 • Var avfallet producerats
 • Datum för borttransport
 • Transportsätt
 • Vem som ska transportera bort avfallet
 • Avfallets vikt i kg
 • Mottagare och plats där avfallet hanteras på annat sätt än genom att mottagaren transporterar eller lastar om det