Byte av vattenmätare

Under 2023 påbörjas arbetet med att byta ut till fjärravläsande vattenmätare hos alla kommunens kunder som har kommunalt vatten. Mätarbytet är kostnadsfritt.

Fjärravlästa vattenmätare installeras hos våra kunder för att ge en så störningsfri och effektiv distribution av dricksvatten som möjligt. De gör också att vi på Bjurholms kommun får möjlighet att i ett tidigt skede upptäcka och kunna åtgärda läckage i distributionssystemet, vilket gör att vi använder resurserna effektivt. På sikt ska du som kund inte längre behöva rapportera in mätarställningen manuellt. Vi hämtar i stället in mätvärdena automatiskt med hjälp av radiosignaler.

Vad innebär detta för dig som kund

Om du har kommunalt vatten kommer du att få en ny fjärravläst vattenmätare installerad hos dig. I god tid innan kommer du att få information om vad det innebär för dig och vad du behöver göra för att underlätta installationen.

I samband med bytet av din vattenmätare genomför vi först en besiktning av din mätarplats. Det gör vi för att säkerställa att din vattenmätarplats är godkänd.

Om mätarplatsen exempelvis saknar konsol, avstängningsventiler eller sitter på en svåråtkomlig plats behöver du åtgärda bristerna innan bytet, vilket du måste bekosta själv.

Kontrollera det här:

  • Vattenmätaren ska vara monterad i en konsol som håller fast rör och ventiler i väggen.
  • Konsolen ska vara avsedd för vattenmätare och ha en skjutbar kopplingshylsa.
  • Det ska finnas fungerande avstängningsventiler före och efter mätaren. Ventilerna måste gå att stänga helt annars behöver de bytas ut innan vattenmätarbytet.
  • Det ska vara lätt för personal att komma åt vattenmätaren och ventilerna med verktyg.
  • Vattenmätaren får inte byggas in eller blockeras av tung utrustning eller inredning.
  • Rör och kopplingar får inte vara angripna av rost.
  • Väggen och golvet intill bör tåla spill och läckage av vatten.