Enskilda avlopp

Utsläpp av avloppsvatten regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. Sedan 1969 har det ställts krav på längre gående rening än enbart slamavskiljning.

Innan anläggandet av en enskild avloppsanordning ska miljö- och hälsoskydd i god tid kontaktas. Handläggningen av ditt ärende underlättas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och handläggaren.

För att få anlägga en avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken. För anläggande av avloppsanordning utan vattentoalett och vid omgrävning eller byte av del i en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan enligt miljöbalken innan anläggningsarbetet påbörjas.

Detta behövs vid ansökan

 • Ansök via länk nedan under E-tjänster
 • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras
 • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan)
 • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
 • Protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
 • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark
 • Ta gärna något kort på tomten där du ritar in var du tänkt lägga avloppsanläggningen

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett. Ansökan/anmälan ska skickas till miljö- och byggnämnden i god tid innan arbetet påbörjas. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd. Kom ihåg att ta fotografier under arbetets gång då detta krävs i utförandeintyget, läs mer under rubriken Avloppsanläggningens uppbyggnad - Slutbesiktning.

Anlita en kunnig entreprenör

Maskinentreprenörerna (ME) tillsammans med Avloppsguiden och landets miljökontor genomför nu en utbildning för olika entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning.

Avloppsanläggningens uppbyggnad

Dimensioneringen är den samma för åretrunt boende och för fritidshus.

Slamavskiljare

Denna ska alltid ha en volym av minst 2 000 liter och kan vara gjord av plast eller betong.

Reningssteg

Markens eller omgivningens beskaffenhet avgör valet av reningsmetod. Nedan följer de vanligaste metoderna:

 • Infiltrationsbädd (minst 2x15 meter) kan anläggas då marken är genomsläpplig.
 • Markbädd (minst 2 x 12 meter) anläggs då marken är tät.
 • Kompakt infiltration/markbädd är tillverkade ”kassetter” som kan utföras som infiltration eller markbädd.
 • Minireningsverk av olika typer.

Ventilation av bädden är viktig för att få så bra nedbrytning och livslängd som möjligt. Med bra ventilation undviks obehaglig lukt.

Markprov

För att få reda på om marken är lämpad för infiltration måste man oftast ta ett jordprov. Läs mer om detta under "Diplomerade entreprenörer".

Skyddsavstånd

 • Avståndet från bädden till grundvattnet får inte understiga 1 meter. Det samma gäller avståndet till berg. I vissa lägen måste bädden byggas upplyft. Då pumpas det avslammade vattnet till bädden.
 • Avståndet till vattendrag och sjö ska vara ca 30 meter.
 • Avståndet till vattentäkt bör vara minst 50meter beroende på terrängen.
 • Avståndet till fastighetsgräns bör vara minst 4,5 m.
 • Avståndet till energibrunn bör vara minst 30 m.

Slutbesiktning

När anläggningen är utförd ska ett utförandeintyg fyllas i signeras av fastighetsägare och ev entreprenör, länk till e-tjänst nedan.

Grävarbetet ska fotograferas i olika moment under arbetets gång.

Fotografera dessa moment:

 • läggningsdjup från markytan till schaktbotten (foto som visar djupet)
 • slamavskiljaren
 • vid infiltrationsanläggning: foto på spridarrör vid luftning samt täckningen av infiltrationen (2 fotografier)
 • vid markbädd: foto på uppsamlingsrör, markbäddsand, spridarrör med luftning samt täckning (4 fotografier)
 • har du andra lösningar ta fotografier av dessa

Miljö- och byggnämndens prövning

En miljöinspektör från miljö- och hälsoskydd gör en bedömning på plats om de allmänna förutsättningarna samt diskuterar det inlämnade förslaget med sökanden. Bedömningarna är ungefär desamma både för året-runt-bostäder som för fritidshus.

När ärendet är utrett kommer miljö- och hälsoskydd med ett beslut. Om anordningen bedöms uppnå kraven på rening blir beslutet positivt. Med tillståndet följer ett antal villkor och råd för hur anläggningen ska uppföras och skötas. Såväl villkor som råd är satta för att minska effekterna på miljön och hälsan samt motverka att anläggningen sätter igen eller försämras på annat sätt.

Tänk på detta

Avloppet måste planeras och anläggas av någon som är sakkunnig inom området. Anlita även en kunnig entreprenör som utför jobbet. Kontrollera de olika delarna som används i avloppsanläggningen, exempelvis trekammarbrunn, rördelar, infiltrationsledningar m.m. är typgodkända eller SIS-märkta.

Diplomerade entreprenörer

Avloppsutbildade entreprenörer/konsulter i området kring Bjurholm och exempel på företag som utför siktanalyser.

E: företaget utför markentreprenad
K: företaget utför konsultutredningar

ME = Maskinentreprenörerna
FANN, BAGA = Produkter

Diplomerade entreprenörer

Företag

Tjänst

Ort

Utbildad/diplomerad

Björns Grävtjänst i Umeå AB
070-670 87 88

EK

Umeå

FANN, BAGA

B-O Björklunds dräneringsteknik
& Entreprenad, 070-560 91 98

E

Nordmaling

ME

Djupviks Traktorgräv
090-237 20

EK

Umeå

BAGA

Emcon Miljökonsult AB
090-13 18 10, 070-264 54 21

EK

Umeå

Utbildad

Forsgrens Mark & VA AB
0935-260 20, 070-533 19 99

EK

Vännäsby

ME

Häggströms Maskintjänst
070-622 70 29

EK

Bjurholm

Utbildad

Jonssons Maskintjänst
070-555 30 43

EK

Bjurholm

ME

Mark & Grund AB
0935-205 86

EK

Vännäsby

BAGA

Olofssons Last och Frakt AB
070-525 08 72

E

Nordmaling

ME

ON Åkeri
070-295 11 39, 070-696 09 30

E

Umeå

BAGA

Oskarsson & Nilsson Åkeri AB
070-211 12 19, 073-021 98 49

E

Umeå

ME, BAGA

Per-Olof Jakobsson
070-657 19 97

E

Nordmaling

ME

Umeå Last AB
070-534 33 60

EK

Röbäck

ME, BAGA

Öråns Gräv & Schakt AB
070-691 21 94
076-804 43 03

EK

Bjurholm

ME