Slamtömning

Många avloppslösningar bygger på att avloppsvattnet går genom en slamavskiljare och därefter leds till en reningsanläggning med infiltration eller markbädd. Ett annat alternativ är att avloppsvatten och slam samlas upp i en sluten tank. Gemensamt för de här lösningarna är att tömningen utförs av Bjurholms kommun.

Tömningsintervall

En slamavskiljare är normalt fylld med avloppsvatten upp till utloppet. På ytan flyter det slam som är lättare än vatten och på botten lägger sid det slam som är tyngre. Att mäta slammets storlek är svårt och därför ska brunnar tömmas minst 1 gång/år för permanentboende och minst vart tredje år för fritidshusboende.

Önskas längre tömningsintervall eller eget omhändertagande av slam, måste du söka dispens hos miljö- och byggnämnden. En handläggningsavgift kan tas ut av kommunen vid dispensansökan.

OBS! Om du har beställt spolning av brunnen är det viktigt att du kontaktar oss om detta så att inte brunnen blir tömd även enligt ordinarie tömningslista. Det är ditt ansvar att kontakta oss och meddela att ni inte behöver ha tömt en gång till det året.

Arbetsmiljö vid tömning

Slangdragning är ett mycket tungt arbetsmoment. Där slangdragning sker ska vägen vara fri från hinder i form av exempelvis staket, murar, stubbar, planteringar eller annan växtlighet. Chauffören drar inte slangen genom häckar, över staket etc.

Vid nybyggnation är det viktigt att planera rätt. Brunnen eller tanken som ska slamsugas bör inte placeras för långt från slambilens uppställningsplats. Avståndet ska vara så kort som möjligt, helst under 10 meter.

Brunnslocket

Undvik att plantera blommor och buskar runt brunnen eftersom dessa kan bli förstörda av den ryckande slangen. Växterna kan även skadas av brunnslocket när det dras åt sidan. Plocka bort eventuella blomkrukor och utsmyckningar som står på brunnslocket. Locket ska vara frilagt och inga saker ska stå på locket.

Brunnslocket:

  • Får inte vara fastfruset eller fastrostat, lossa på fastrostade muttrar.
  • Bör, av arbetsmiljöskäl, vara av lätt material som exempelvis plast, glasfiber eller plåt för att kunna öppnas av en person.
  • Ska inte väga mer än 15 kg. Om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas kan en vikt på 35 kg accepteras. Men då måste det finnas någon form av handtag på locket.
  • Ska av säkerhetsskäl utrustas med en anordning som försvårar för barn att öppna locket. Låsmutter eller saxsprint rekommenderas. Detta är fastighetsägarens ansvar.
  • Får inte vara övertäckt eller försedd med prydnader vid tömningstillfället. Röj bort eventuell växtlighet runt brunnen/tanken.

Transportväg

En bra transportväg fram till tömningsplatsen är viktig då slambilarna är stora och tunga, drygt 20 ton. Att en personbil kan ta sig fram är ingen garanti för att slambilen kan det eftersom slambilen är bredare, högre och tyngre. Det är alltid chauffören som gör den professionella bedömningen om underlaget och vägen när det är dags att tömma.

Vägen ska:

  • Vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon, ska vägen vara minst 3,5 meter bred. Träd och annan växtlighet får inte inkräkta på vägbredden.
  • Ha en fri höjd av 4,3 meter. Träd och växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden.
  • Ha en hårdgjord körbana. Slambilarna är stora och tunga och kräver god bärighet. I vissa fall kan fastighetsägaren behöva förbättra vägbelaget.
  • Vara snöröjd och halkbekämpad vintertid. Snövallar får inte inkräkta på vägbredden.

Är brunnen eller tanken svår att hitta, märk då ut den med en pinne.

Bomkörning

Om ett hinder gör att chauffören inte kan tömma brunnen, måste du betala för framkörningsavgiften för bomkörningen. Det gäller även om chauffören inte får tillåtelse av fastighetsägaren att tömma brunnen.

När kommer slambilen

Ordinarie slamtömningsperiod är från maj till och med november. De som har slamtömning 2 ggr/år får tömt i maj och i november. Övriga brunnar blir tömda under hösten. Vår entreprenör tömmer vardagar mellan klockan 6.00 och 22.00.

Kunder med sluten tank måste själva beställa tömningen av sin tank. Det betyder att tanken inte kommer att tömmas förrän kunden själv beställer tömning hos tekniska, 0932-140 00 (växeln) eller via e-post, kommunen@bjurholm.se . Tömning av tank kommer att ske inom 8 arbetsdagar.

OBS! Om du har beställt spolning av brunnen måste du kontakta oss om detta så att inte brunnen blir tömd även enligt ordinarie tömningslista. Det är ditt ansvar att kontakta oss och meddela att ni inte behöver ha tömt en gång till det året.

Avvikelser vid slamtömning

En avvikelse är en brist eller felaktighet i din avloppsanläggning som kan påverka reningsresultat och anläggningens funktion alternativt slamchaufförens arbetsmiljö.

Avvikelsen registreras av chauffören och meddelas till kunden via tömningskvittot samt till tekniska. Miljö och byggnämnden är tillsynsmyndighet så även de blir meddelade i de fall en avloppsanläggning visar sig vara bristfällig.

Avvikelseorsaker - förklaringar

Heltömning p.g.a. teknisk orsak: Återfyll din avloppsanläggning med vatten.

Tungt lock: Behöver locket lyftas ska det inte väga mer än 15 kg och bör av säkerhetsskäl utrustas med anordning som försvårar för barn att öppna locket. En maxvikt på 35 kg kan accepteras om locket kan skjutas åt sidan utan att lyftas, men då måste det finnas ett handtag på locket.

Trasig insats i brunnen: Om avloppsanläggningens mellanvägg är trasig alternativt om T-rör saknas, ökar risken att slam sätter igen infiltrationen. Detta medför risk för stopp och översvämningar.

Ej tillgänglig brunn/tank: Runt om och på själva avloppsanläggningen ska eventuella blomkrukor, högt gräs, brännässlor, buskar etc. tas bort för att underlätta slamchaufförens arbete. Brunnslocket ska vara möjligt att öppna, det får exempelvis inte vara fastrostat. Inga prydnader ska finnas på brunnslocket. Vintertid ska det vara skottat och halkbekämpat till brunnen. Locket får inte vara fastfruset.

Slutna tankar ska vara försedda med fungerande klokoppling alternativt tillgänglig manlucka.

Hinder i vägen: Som fastighetsägare är du skyldig att se till att vägen fram till din avloppsanläggning är farbar. För att se vad som gäller för transportväg. Hinder i vägen kan till exempel vara ett staket, fordon eller annat som förhindrar fri passage.

Infiltration bristfällig: Infiltrationens funktion är att rena avloppsvatten. En bristfällig infiltration medför risk för stopp och översvämningar.

Extraslang: Slanglängden mäts från slambilen till avloppsanläggningens botten. 20 meter slang ingår i priset för slamtömning, allt utöver detta räknas som extraslang.