Tömningstekniker, slam

Det finns två sätt att tömma en slamavskiljare, med heltömning eller avvattning av slammet. Vid heltömning töms hela brunnen på allt sitt innehåll. Cirka 98 procent av det som sugs upp är vatten, endast ett par procent är torrt slam.

Slamavskiljare upp till 4 m3 med anslutet WC töms med avvattnande teknik. Det är en miljöförbättrande åtgärd som leder till att det transporteras mindre avloppsvatten i tankbil längs våra vägar. Skillnaden vid avvattnande teknik är att det kommer att finnas kvar avloppsvatten i er trekammarbrunn även efter genomförd tömning av slam.

Du behöver inte vidta några åtgärder eller finnas tillgänglig vid tömningstillfället. Arbetet utförs av vår entreprenör Allmiljö AB.

Avvattningsteknik, hur fungerar det?

Slambrunnar upp till 4 m3 töms med avvattnande bil. Det är en miljöförbättrande åtgärd där endast slammet transporteras bort med slambilen. Vid avvattning sugs först hela brunnens innehåll in i slambilen, vilken fungerar som ett mindre kommunalt reningsverk. Där tillsätts ett bindemedel som gör att slammet tjocknar så att det enkelt går att skilja på vatten och slam.

Avloppsvattnet spolas sedan tillbaka till samma brunn. Den stora fördelen med denna teknik är att bakterierna som är gynnsamma för brunnen stannar kvar och genom att behålla dessa kommer brunnens aktivitet igång direkt efter tömning.

När avloppsvattnet spolas tillbaka i slambrunnen lossnar det alltid lite slam från brunnens väggar och flyter upp till ytan. Direkt efter avvattningen sugs därför det slam som samlats på ytan tillbaka till slambilen. Efter avvattning kan ett löst slamskikt på 5-10 cm finnas på vattenytan i slambrunnen.

Vi avvattnar brunnar upp till 4 m3, dock inte av märket FANN och BAGA som måste heltömmas. Om du inte vill att din avloppsanläggning ska avvattnas utan heltömmas måste du meddela detta till tekniska. Då kommer även en miljöavgift att tillkomma på kostnaden för tömningen.