Vattenskyddsområde

För att skydda stora vattentäkter finns ett antal fastställda skyddsområden för grundvattentäkter i Bjurholms Kommun.

Varje skyddsområde är indelat i brunnsområde och skyddsområde i övrigt. Skyddsområdet är ofta vattentäktens tillrinningsområde eller så stor del av detta att man kan räkna med att om någon olycka skulle inträffa, så har man tid att skydda vattentäkten, till exempel genom att gräva upp förorenad jord eller pumpa upp förorenat vatten. Speciella skyddsföreskrifter gäller inom skyddsområdet.

Skyddsföreskrifterna innehåller begränsningar för de verksamheter som ligger inom skyddsområdet. Exempel på sådana begränsningar kan vara att tankar för olja och kemikalier ska vara inbyggda så att olja inte rinner ut om tanken skulle gå sönder eller att grävarbeten inte får vara så djupa att grundvattnet riskerar att bli förorenat. Ett annat exempel är att avloppsvatten inte får släppas ut på eller infiltreras i marken inom skyddsområde eller att högre krav ställs på avloppsanläggningens reningsförmåga.

Inom brunnsområdet får endast vattentäktverksamhet bedrivas.

En revidering av alla vattenskyddsområden med föreskrifter ska genomföras inom kort. Kommunens gatuavdelning och vattenföreningarna kommer att beröras av detta.