Vindskraftsprojektet Stensvattsmarken

I augusti 2019 förvärvade Vattenfall vindkraftsprojektet Stensvattsmarken från projektören Triventus. De upp till 24 vindkraftverk som nuvarande miljötillstånd tillåter kan producera cirka 330 GWh.

Projekthistorik:

 • Uppstart av Triventus i januari 2011 – avtal tecknas med markägaren Sveaskog
 • Samråd med myndigheter (inkl. Bjurholms kommun), berörda samebyar och allmänhet under 2012
 • Ansökan skickas in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten i april 2013
 • Beslut om tillstånd fattas av miljöprövningsdelegationen i december 2015
 • Mark- och miljödomstolen återförvisar målet till miljöprövningsdelegationen i januari 2017
 • Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar på nytt om tillstånd i maj 2018
 • Vattenfall förvärvar projektet från Triventus i augusti 2019
 • Mark- och miljödomstolen lämnar genom dom projektet tillstånd i augusti 2019
 • Miljötillståndet vinner laga kraft 17 september 2019
 • Försvaret har i augusti 2022 meddelat att de motsätter sig Vattenfalls tillståndsansökan att bygga verk på 270 meter i Stensvattsmarken.
 • Vattenfall har dock ett lagakraftvunnet tillstånd för en park med 180 meter höga vindkraftverk som fortfarande är aktuellt.
 • Vattenfalls förmedlar att deras förhoppning är att få möjlighet att bygga högre verk, de återkommer med mer information när de vet hur de kommer att gå vidare med projektet.

Läs mer information på deras webbsida.