Vindskraftsprojektet Stensvattsmarken

I augusti 2019 förvärvade Vattenfall vindkraftsprojektet Stensvattsmarken från projektören Triventus. De upp till 24 vindkraftverk som nuvarande miljötillstånd tillåter kan producera cirka 330 GWh.

Projekthistorik:

  • Uppstart av Triventus i januari 2011 – avtal tecknas med markägaren Sveaskog
  • Samråd med myndigheter (inkl. Bjurholms kommun), berörda samebyar och allmänhet under 2012
  • Ansökan skickas in till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten i april 2013
  • Beslut om tillstånd fattas av miljöprövningsdelegationen i december 2015
  • Mark- och miljödomstolen återförvisar målet till miljöprövningsdelegationen i januari 2017
  • Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västerbotten beslutar på nytt om tillstånd i maj 2018
  • Vattenfall förvärvar projektet från Triventus i augusti 2019
  • Mark- och miljödomstolen lämnar genom dom projektet tillstånd i augusti 2019
  • Miljötillståndet vinner laga kraft 17 september 2019

Nästa steg

Inom vindkraftsbranschen går teknikutvecklingen mycket snabbt framåt. Vattenfall avser därför att ansöka om ändringstillstånd för höjning av vindkraftverkens totalhöjd till maximalt 270 meter, i stället för 180 meter som nuvarande tillstånd tillåter.

Läs mer information på deras webbsida.