Enskilda avlopp

Utsläpp av avloppsvatten regleras i miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Enligt miljöbalken ska avloppsvatten avledas och renas eller tas om hand så att inte olägenhet för människors hälsa eller miljön uppkommer. Sedan 1969 har det ställts krav på längre gående rening än enbart slamavskiljning.

Innan anläggandet av en enskild avloppsanordning ska miljö- och hälsoskydd i god tid kontaktas. Handläggningen av ditt ärende underlättas om det finns en kontinuerlig dialog mellan dig och handläggaren.

För att få anlägga en avloppsanordning till vilken vattentoalett ska anslutas måste du först ha ett tillstånd enligt miljöbalken. För anläggande av avloppsanordning utan vattentoalett och vid omgrävning eller byte av del i en befintlig avloppsanordning krävs en anmälan enligt miljöbalken innan anläggningsarbetet påbörjas.

Detta behövs vid ansökan

 • Ansök via länk nedan under E-tjänster
 • Karta över tomten med förslag på var avloppsanläggningen ska placeras
 • Avstånd till närliggande vattentäkter (inritad på kartan)
 • Djup till grundvattenytan (där avloppsanläggningen ska placeras)
 • Protokoll på utfört markprov (kornfördelningsanalys)
 • Markägarintyg om anläggningen läggs på annans mark
 • Ta gärna något kort på tomten där du ritar in var du tänkt lägga avloppsanläggningen

För att handläggningen av ärendet ska löpa på bra är det viktigt att ansökan/anmälan är komplett. Ansökan/anmälan ska skickas till miljö- och byggnämnden i god tid innan arbetet påbörjas. Både ansökan och anmälan är avgiftsbelagd. Kom ihåg att ta fotografier under arbetets gång då detta krävs i utförandeintyget, läs mer under rubriken Avloppsanläggningens uppbyggnad - Slutbesiktning.

Anlita en kunnig entreprenör

Maskinentreprenörerna (ME) tillsammans med Avloppsguiden och landets miljökontor genomför nu en utbildning för olika entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning.

Avloppsanläggningens uppbyggnad

Dimensioneringen är den samma för åretrunt boende och för fritidshus.

Slamavskiljare

Denna ska alltid ha en volym av minst 2 000 liter och kan vara gjord av plast eller betong.

Reningssteg

Markens eller omgivningens beskaffenhet avgör valet av reningsmetod. Nedan följer de vanligaste metoderna:

 • Infiltrationsbädd (minst 2x15 meter) kan anläggas då marken är genomsläpplig.
 • Markbädd (minst 2 x 12 meter) anläggs då marken är tät.
 • Kompakt infiltration/markbädd är tillverkade ”kassetter” som kan utföras som infiltration eller markbädd.
 • Minireningsverk av olika typer.

Ventilation av bädden är viktig för att få så bra nedbrytning och livslängd som möjligt. Med bra ventilation undviks obehaglig lukt.

Markprov

För att få reda på om marken är lämpad för infiltration måste man oftast ta ett jordprov. Läs mer om detta under "Diplomerade entreprenörer".

Skyddsavstånd

 • Avståndet från bädden till grundvattnet får inte understiga 1 meter. Det samma gäller avståndet till berg. I vissa lägen måste bädden byggas upplyft. Då pumpas det avslammade vattnet till bädden.
 • Avståndet till vattendrag och sjö ska vara ca 30 meter.
 • Avståndet till vattentäkt bör vara minst 50meter beroende på terrängen.
 • Avståndet till fastighetsgräns bör vara minst 4,5 m.
 • Avståndet till energibrunn bör vara minst 30 m.

Slutbesiktning

När anläggningen är utförd ska ett utförandeintyg fyllas i signeras av fastighetsägare och ev entreprenör, länk till e-tjänst nedan.

Grävarbetet ska fotograferas i olika moment under arbetets gång.

Fotografera dessa moment:

 • läggningsdjup från markytan till schaktbotten (foto som visar djupet)
 • slamavskiljaren
 • vid infiltrationsanläggning: foto på spridarrör vid luftning samt täckningen av infiltrationen (2 fotografier)
 • vid markbädd: foto på uppsamlingsrör, markbäddsand, spridarrör med luftning samt täckning (4 fotografier)
 • har du andra lösningar ta fotografier av dessa

Miljö- och byggnämndens prövning

En miljöinspektör från miljö- och hälsoskydd gör en bedömning på plats om de allmänna förutsättningarna samt diskuterar det inlämnade förslaget med sökanden. Bedömningarna är ungefär desamma både för året-runt-bostäder som för fritidshus.

När ärendet är utrett kommer miljö- och hälsoskydd med ett beslut. Om anordningen bedöms uppnå kraven på rening blir beslutet positivt. Med tillståndet följer ett antal villkor och råd för hur anläggningen ska uppföras och skötas. Såväl villkor som råd är satta för att minska effekterna på miljön och hälsan samt motverka att anläggningen sätter igen eller försämras på annat sätt.

Tänk på detta

Avloppet måste planeras och anläggas av någon som är sakkunnig inom området. Anlita även en kunnig entreprenör som utför jobbet. Kontrollera de olika delarna som används i avloppsanläggningen, exempelvis trekammarbrunn, rördelar, infiltrationsledningar m.m. är typgodkända eller SIS-märkta.

Entreprenörer

Avloppet måste planeras och anläggas av någon som är sakkunnig inom området. Maskinentreprenörerna (ME) har tillsammans med Avloppsguiden och landets miljökontor skapat en utbildning för olika entreprenörer i hur man anlägger en avloppsanläggning. Efter genomförd utbildning blir entreprenörerna diplomerade.