Hushållsavfall

Bestämmelser om hantering av avfall regleras av miljöbalken. Varje kommun har också en renhållningsordning. Frågor om undantag från renhållningsordningen prövas av miljö- och byggnämnden. Miljö- och hälsoskydd har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag.

Undantag från renhållningsordningen

 • Uppehåll i sophämtning - permanentbostad: Uppehåll kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst sex (6) månader. Ansökan om uppehåll ska inlämnas minst fyra veckor före avsedd uppehållsperiod. Ansökan får avse en tidsperiod maximalt tre (3) år.
 • Uppehåll i sophämtning - fritidshus: Uppehåll kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas överhuvudtaget under hela året. Med detta menas att fastigheten inte kommer att nyttjas som fritidshus eller för uthyrning. Ansökan om uppehåll ska inlämnas minst sex veckor före avsedd uppehållsperiod (hämtningssäsongen börjar vecka 20). Ansökan får avse en tidsperiod maximalt tre (3) år.
 • Eget omhändertagande - befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall : Fastighetsinnehavare som på ett betryggande sätt själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på sin fastighet kan efter särskild ansökan om det finns synnerliga skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande. Ansökan får avse en tidsperiod om maximalt tre (3) år.

Kompostera matavfall

Genom att kompostera ditt matavfall återvinns näringsämnen och mullbildande ämnen och du får jordförbättringsmedel till trädgården, balkonglådorna och krukväxterna.

Om du komposterar ditt matavfall bidrar du till att minska mängden sopor. Dessutom är det roligt och lärorikt. Organiskt avfall som bryts ned till jord blir en del av det ekologiska kretsloppet genom att näringsämnen förs tillbaka till marken.

Anmäl kompostering av matavfall till kommunen

För kompostering av matavfall behöver du ordna en kompost som är godkänd för kompostering av matavfall och anmäla komposteringen till Bjurholms kommun. Kompostering kan vara ett alternativ till att lämna matavfallet i kommunens matavfallskärl. Om det är trädgårdsavfall du vill kompostera krävs det ingen anmälan.

Kompostering ska ske på fastigheten, man kan inte ha komposten på en annan fastighet, t ex dela med grannen. Flera hushåll på samma fastighet kan dock dela kompost.

Anmäl via e-tjänst: Anmäl kompostering av hushållsavfall Länk till annan webbplats.

Avgift för ansökan om kompostering

För att handlägga din ansökan om kompostering av matavfall tar Bjurholms kommun ut en avgift enligt miljöbalkens 27 kap. 1 §. Avgiften är 700 kronor. Faktura skickas ut separat.

Vad bör jag tänka på när jag komposterar matavfall?

 • Placeringen av komposten. En bra placering kan vara vid ett trädgårdsland eftersom det mesta av den färdiga myllan kommer att användas där. Har du träd eller större buskar på din tomt kan det vara bra att placera komposten i närheten av dem då växtligheten skyddar komposten och kan ta upp näringen från det läckage som kan uppstå från en kompost.
 • Komposten ska vara ventilerad men tät så att skadedjur hindras att ta sig in i komposten. För att kompostera matavfall krävs en sluten varmkompost med lock och tät eller nätad botten. Djur som sniglar, råttor, möss och fåglar ska inte kunna ta sig in. Hål/öppningar ska inte vara större än 5 mm.
 • Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten.
 • Komposten ska vara utförd av tåligt material, undvik impregnerat virke som kan påverka komposteringsprocessen.
 • Komposten ska vara robust så att du kan blanda om avfallet. Avfallet ska finfördelas och läggas i tunna lager, så att det inte börjar ruttna inifrån. Rör om det översta skiktet och strö på täckmaterial. Det är bra att skaffa en behållare med två fack, ett fack där du fyller på med nytt avfall och ett fack där innehållet får ligga och eftermogna och bli till färdig kompostjord.
 • Tänk på dina grannar. Behållaren i varmkomposten ska gärna vara lätt att tömma och helst stå vindskyddad på en skuggig och lämplig plats i förhållande till eventuella grannar.

Du kan köpa en kompost i handeln, bygga själv eller använda dig av lämpligt kärl.

Kompostens volym

Kompostbehållarens volym anpassas efter antalet personer i hushållet. Som riktlinje kan du räkna så här:
- Oisolerad: 100 liter per person och år
- Isolerad: 50 liter per person och år
- Roterande och isolerad: 25 liter per person och år
- Vill du kompostera ditt trädgårdsavfall i samma behållare som matavfallet behöver den vara ännu större. Då kan du räkna med 100 liter per 100 kvadratmeter tomtyta.
Är du permanentboende rekommenderar vi att du väljer en isolerad kompost (varmkompost) för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna. Inom tätorten ska komposten vara isolerad.

Kompostering - hantering

 • Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost.
 • Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas ovan mark.
 • Komposten ska placeras inom den egna fastigheten och minst 4,5 m från tomtgräns.
 • Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden.
 • Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa).

Anmälan av kompostering med Bokashi

Om du vill kompostera ditt matavfall med Bokashi behöver du redovisa hur du kommer att ta hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Det krävs att efterkompostering sker i skadedjurssäker behållare. Det ska inte grävas ner obearbetat direkt på växtplats. Om du gräver ner det direkt är det en stor risk för att råttor, sorkar och andra djur söker sig dit. Du behöver också redovisa hur matavfallet tas omhand på vintern. Ett sätt att lösa komposteringen på vintern är att komplettera med en isolerad varmkompost. Ett annat alternativ är att införskaffa skadedjursäkra behållare och förvara matavfallet i behållarna fram till sommarhalvåret.

Använd fältet övriga upplysningar i e-tjänsten för att redovisa hur du tar hand om matavfallet utöver Bokashibehållaren. Det går också bra att bifoga bilagor.

Problem som kan uppstå vid kompostering av matavfall

Komposten kan ibland få problem med dålig lukt eller för mycket vätska i det komposterade avfallet. Ett annat problem kan vara flugor eller myror i komposten.

Om komposten luktar illa kan det bero på att innehållet är för kompakt eller för fuktigt vilket hindrar syretillförseln. Då kan du lägga på mer täckmedel och röra om. Det kan du också göra om det finns för mycket vätska i komposten.

Får du flugor i komposten ska du täcka avfallet ordentligt med täckmaterial. Du kan också sätta på ett flugnät. Får du myror i komposten betyder det oftast att kompostmaterialet är för torrt. Vattna då försiktigt och täta behållaren om den inte längre är helt sluten.

Villkor för kompostering av matavfall

 1. Komposten ska konstrueras så att lufttillförseln är tillräcklig för att biologisk nedbrytning kan ske.
 2. Komposten ska ha tätt lock och för övrigt inte ha större hål/öppningar än 5 mm och vara motståndskraftig mot råttor och andra skadedjur.
 3. Komposten ska vara lätt att fylla och tömma.
 4. Komposteringsvolymen ska uppgå till 50 liter eller mer, dock minst 25 liter per person. Om trädgårdsavfall komposteras i samma behållare ska den utökas med 10 liter per 10 kvadratmeter tomtyta.
 5. Komposten inom tätorten ska vara isolerad så att den inte fryser vintertid.
 6. Komposten utanför tätorten kan vara oisolerad, dock ska volymen utökas med minst 45 liter per person för att infrysning ska kunna ske.
 7. Komposten vid inomhuskompostering ska stå i ett väl ventilerat utrymme. Vid inomhuskompostering ska komposten ha tät botten och konstruerad för lakvattenuppsamling.