Hushållsavfall

Bestämmelser om hantering av avfall regleras av miljöbalken. Varje kommun har också en renhållningsordning. Frågor om undantag från renhållningsordningen prövas av miljö- och byggnämnden. Miljö- och hälsoskydd har tillsyn över hanteringen av avfall från hushåll och företag.

Undantag från renhållningsordningen

 • Uppehåll i sophämtning - permanentbostad: Uppehåll kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas under en sammanhängande tid av minst sex (6) månader. Ansökan om uppehåll ska inlämnas minst fyra veckor före avsedd uppehållsperiod. Ansökan får avse en tidsperiod maximalt tre (3) år.
 • Uppehåll i sophämtning - fritidshus: Uppehåll kan medges om fastigheten inte kommer att nyttjas överhuvudtaget under hela året. Med detta menas att fastigheten inte kommer att nyttjas som fritidshus eller för uthyrning. Ansökan om uppehåll ska inlämnas minst sex veckor före avsedd uppehållsperiod (hämtningssäsongen börjar vecka 20). Ansökan får avse en tidsperiod maximalt tre (3) år.
 • Eget omhändertagande - befrielse från skyldighet att överlämna hushållsavfall : Fastighetsinnehavare som på ett betryggande sätt själv kan ta hand om sitt hushållsavfall på sin fastighet kan efter särskild ansökan om det finns synnerliga skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för bortforsling och slutligt omhändertagande. Ansökan får avse en tidsperiod om maximalt tre (3) år.

Kompostera matavfall

För kompostering av matavfall behöver du ordna en godkänd kompost för kompostering av matavfall och lämna in en anmälan om kompostering. Matavfallet kan även lämnas i kommunens matavfallskärl.

Kompostering ska ske på fastigheten, man kan inte ha komposten på en annan fastighet, t ex dela med grannen. Flera hushåll på samma fastighet kan dock dela kompost.

Ansök via e-tjänst: Anmäl kompostering av hushållsavfalllänk till annan webbplats

Kompostens konstruktion

Du kan köpa en kompost i handeln, bygga själv eller använda dig av lämpligt kärl.

Komposten ska vara ventilerad men tät så att fåglar, råttor, möss eller flugor inte kan ta sig in.

Botten i komposten kan ha hål, men de får inte vara så stora att skadedjur kan ta sig in.

Locket ska vara utfört så att regnvatten eller smältvatten inte kan rinna in i komposten.

Komposten ska vara utförd av tåligt material, undvik impregnerat virke som kan påverka komposteringsprocessen.

Kompostens volym

Kompostbehållarens volym anpassas efter antalet personer i hushållet. Som riktlinje kan du räkna så här:
- Oisolerad: 100 liter per person och år
- Isolerad: 50 liter per person och år
- Roterande och isolerad: 25 liter per person och år
Är du permanentboende rekommenderar vi att du väljer en isolerad kompost (varmkompost) för att uppnå en bra komposteringsprocess även under vintermånaderna.

Kompostering - hantering

 • Toalettavfall får inte komposteras i en hushållskompost.
 • Ofullständigt nedbrutet avfall får inte grävas ner eller spridas ovan mark.
 • Komposten ska placeras inom den egna fastigheten och minst 4,5 m från tomtgräns.
 • Det ska finnas utrymme inom den egna fastigheten för användning av den erhållna kompostjorden.
 • Hanteringen av avfallet ska ske på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår (till exempel att den inte drar till sig skadedjur eller luktar illa).

Villkor för kompostering av matavfall

 1. Komposten ska konstrueras så att lufttillförseln är tillräcklig för att biologisk nedbrytning kan ske.
 2. Komposten ska ha tätt lock och för övrigt inte ha större hål/öppningar än 5 mm och vara motståndskraftig mot råttor och andra skadedjur.
 3. Komposten ska vara lätt att fylla och tömma.
 4. Komposteringsvolymen ska uppgå till 50 liter eller mer, dock minst 25 liter per person. Om trädgårdsavfall komposteras i samma behållare ska den utökas med 10 liter per 10 kvadratmeter tomtyta.
 5. Komposten inom tätorten ska vara isolerad så att den inte fryser vintertid.
 6. Komposten utanför tätorten kan vara oisolerad, dock ska volymen utökas med minst 45 liter per person för att infrysning ska kunna ske.
 7. Komposten vid inomhuskompostering ska stå i ett väl ventilerat utrymme. Vid inomhuskompostering ska komposten ha tät botten och konstruerad för lakvattenuppsamling.