Miljöövervakning

I miljö- och hälsoskydds arbete ingår miljöövervakning. Till miljöövervakning räknas de undersökningar som görs för att få en bild över hur miljön förändras över en längre tid.

Följande har gjorts eller pågår fortlöpande

  • Kvicksilverhalter i fisk från sjöar och vattendrag (1984 -2004 och från 2010)
  • Ceciumhalter i vilt, fisk, bär och svamp (1986 - 2006 och från 2010)
  • Luftkvalitetsmätning i Bjurholm tätort (1997-98)
  • Mätning av bakgrundsstrålning sker regelbundet på tre plater i kommunen sedan Tjernobylolyckan.
  • Sedan många år har provtagning av sjöar och vattendrags genomförts för att undersöka graden av försurningspåverkan. Kalkning av försurade vatten har sedan början på 1980-talet pågått i kommunen. Läs mer om kalkningen under "Naturvård".

Bakgrundsstrålning - Mätpunkt Bredträsk

Ett antal översiktliga inventeringar har också utförts i Bjurholm under åren. Dessa ger en bild av var det finns skyddsvärda områden och utgör ett arbetsunderlag.

  • Inventering av naturgrusförekomster (1998)
  • Inventering av naturvärden (1994)
  • Inventering av våtmarker (1993)
  • Inventering av ängs- och hagmarker (1989-90)

Luftkvalitet och MKN

Varje kommun är skyldig att kontrollera sin luftkvalitet i relation till de svenska miljökvalitetsnormerna (MKN) och utvärderingströsklarna för utomhusluft.

Luftföroreningar påverkar människor och miljön negativt i många avseenden. Människors hälsa påverkas negativt av luftföroreningar genom ökad sjuklighet (luftvägssjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, cancersjukdomar) och dödlighet. De leder exempelvis till skador på växter, försurning och övergödning. De påskyndar nedbrytningen av metaller, kalksten, gummi och plaster, samt skadar eller smutsar ner kulturhistoriskt värdefulla byggnader, statyer och fornlämningar. Luftföroreningar medför därför stora kostnader för samhället. Luftvårdsarbete på alla nivåer i samhället är nödvändigt för att minska påverkan på miljö och hälsa av luftföroreningar och därigenom uppnå de miljökvalitetsmål som fastställts av regering och riksdag.(Naturvårdsverket, Handbok 2014:1, Luftguiden)

Resultatet av kommunens luftkvalitetskontroll ska årligen rapporteras in till Naturvårdsverket.

Miljögifter i fisk

Länsstyrelsen i Västerbotten undersökte insjöfiskars halter av kvicksilver och cesium mellan 2009 och 2014.

Frivilliga fiskare och kommuner deltog i projektet och infångade fiskar kontrollerades för kvicksilver och cesium. På grund av försurningen frigörs kvicksilver i sjöarna mer än förut och cesium finns i naturen sedan kärnkraftsolyckan i Tjernobyl 1986.

Genom att mäta halterna i fisken kunde man se effekten av kalkning i sjöar och vattendrag, samt se i vilken utsträckning det är hälsosamt att äta fisken som är fångad i sjöar och vattendrag i Västerbottens län.

Av de 66 infångade fiskarna i Bjurholms kommun hade 30 för höga halter av antingen kvicksilver eller cesium eller av båda ämnena samtidigt.