Miljöskydd

Miljö- och hälsoskydds arbete med miljöskydd innebär bl a tillsyn enligt miljöbalken över så kallade miljöfarliga verksamheter.

Miljöbalken

Miljöbalken reglerar vad som är en miljöfarlig verksamhet. Att en verksamhet eller en åtgärd betraktas som en miljöfarlig verksamhet innebär inte nödvändigtvis att den är farlig för människors hälsa eller miljön. Däremot anges att Miljöbalkens regler om miljöfarlig verksamhet ska tillämpas. För verksamheter som räknas som miljöfarlig verksamhet finns speciella krav på bland annat tillstånd, anmälan och att egenkontroll måste bedrivas.

Med miljöfarlig verksamhet menas:

 • Utsläpp av avloppsvatten, fasta ämnen eller gas från mark, byggnad eller anläggningar i mark, vattenområden eller grundvatten.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön.
 • Användning av mark, byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för omgivningen genom buller, skakningar, ljus, joniserande eller icke-joniserande strålning eller annat liknande.

De miljöfarliga verksamheterna kan indelas i tre grupper:

 1. Tillståndspliktiga.
 2. Anmälningspliktiga.
 3. Övriga.

Indelningen bygger på verksamhetens storlek och hur miljöstörande verksamheten bedöms vara. I miljöprövningsförordning 2013:251 anges vilka verksamhetstyper eller åtgärder som inte får anläggas eller vidtas utan tillstånd eller utan att anmälan har skett i förväg. Tillstånd söks hos länsstyrelsen eller miljödomstolen. Anmälan görs till miljö- och byggnämnden.

Tillsyn

Miljö- och byggämndens uppgift är att bedriva tillsyn över de allra flesta miljöfarliga verksamheterna i Bjurholms kommun. I tillsynen ingår att se till att verksamheter i kommunen efterlever de miljökrav som anges i lagar, förordningar och föreskrifter samt att handlägga anmälningar, miljörapporter och göra besök hos företag.

Miljö- och byggnämnden tar ut en avgift för tillsynen enligt Miljöbalken. Avgiftens storlek varierar mellan olika branscher och bestäms av taxa som beslutas av kommunfullmäktige.

Allmänna hänsynsregler

Hänsynsreglerna är själva kärnan i miljöbalken. De ska följas av ALLA som har tänkt göra något som kan inverka på miljön eller människors hälsa. Det kan gälla såväl en industri som en privatperson som t.ex. ska anlägga ett avlopp.

Tanken med hänsynsreglerna är främst att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen i olika sammanhang ska öka.

 • Bevisbördsregeln
  Du är skyldig att kunna visa att du följer miljöbalkens regler. Tillsynsmyndigheten behöver inte visa motsatsen.
 • Kunskapskravet
  Du måste skaffa dig den kunskap som krävs både för att veta hur din verksamhet påverkar människors hälsa och miljön och hur du kan motverka sådan påverkan.
 • Försiktighetsprincipen
  Du ska vidta lämpliga skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått så snart det finns risk för negativ påverkan. Detta gäller även om tillsynsmyndigheten inte ställt några krav.
 • Platsvalsregeln
  Platsen och lokalen där verksamheten bedrivs ska vara lämplig. Ett givet bygglov innebär inte alltid att platsen eller lokalen blir godkänd enligt miljöbalkens bestämmelser.
 • Hushållnings- och kretsloppsprincipen
  Du ska hushålla med råvaror och energi och utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning.
 • Produktvalsprincipen
  Om kemiska produkter innebär risker för människors hälsa eller miljön ska du ersätta produkterna med mindre farliga alternativ i de fall detta är möjligt.
 • Skadeansvaret
  Den som har orsakat skada på miljön är ansvarig för att skadan blir avhjälpt.
 • Skälighetsregeln
  Kraven som ställs sak vara miljömässigt motiverade utan att vara ekonomiskt orimliga.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Anmälan enligt miljöbalken 9 kap 6 § samt 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Anmälan om miljöfarlig verksamhet

Miljöfarlig verksamhet som är anmälningspliktig enligt Förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ska anmälas till miljö- och byggnämnden minst sex veckor innan verksamheten startar. Anmäl även ändring av verksamheten om den är av betydelse för miljön, i god tid innan ändringen genomförs.

Anmälan ska lämnas in i två exemplar. När anmälan kommit till miljökontoret skickas ett exemplar till Länsstyrelsen. Om anmälan behöver kompletteras med en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, kommer den frågan att hanteras av Länsstyrelsen. Anmälan om miljöfarlig verksamhet.länk till annan webbplats

Utebliven ansökan eller anmälan

Om en verksamhet startar utan att en anmälan gjorts minst sex veckor innan är miljö- och byggnämnden skyldig att anmäla överträdelsen till polis eller åklagare. I vissa fall kommer istället en miljösanktionsavgift att tas ut.

Exempel på verksamheter som kan vara anmälningspliktiga

Fordonstvättar, billackeringar, avfallsanläggningar och upplag, laboratorier, asfaltverk, anläggningar för livsmedelstillverkning, bilskrotar, motorsportbanor, tvätterier, ytbehandling, vissa verkstäder, tillverkning av plastprodukter. Ofta är det mängder av exempelvis kemikalier eller avfall eller andra mått som avgör om verksamheten blir anmälningspliktig.

Förteckning anmälningspliktiga verksamheter

En fullständig förteckning över anmälningspliktiga verksamheter och processer finns i miljöprövningsförordning 2013:251länk till annan webbplats.

Kemikalier

Kemikalier finns i vår vardag och gör mycket i våra liv enklare. Men de kan också vara farliga, för både hälsan och miljön.

Kemikalier kan vara både rena kemiska ämnen eller blandningar av flera ämnen. För många produkter saknas kunskap och nya produkter utvecklas hela tiden.

Genom att välja miljömärkta varor kan du minimera påverkan på naturen.

Några saker att tänka på:

Faromärkning på svenska

Säkerhetsdatablad på svenska för farliga kemikalier som används på arbetsplatser

Barnskyddande förslutning på vissa farliga konsumentprodukter

Kännbar varningsmärkning på vissa farliga konsumentprodukter

Tillståndskrav för särskilt farliga kemiska produkter (söks hos länsstyrelsen)

Anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister

När kemikalier blir avfall

När kemikalier blir avfall räknas de som farligt avfall. Privatpersoner ska därför lämna in dem på miljöstationen Vännäsvägen 11, Vägverket gamla lokaler. Öppet onsdagar kl. 12.15 - 15.15.

REACH

Reach är en kemikalielagstiftning som ersätter stora delar av de kemikalieregler som gällde före den 1 juni 2007 i EU och i Sverige. Reglerna finns i en EG-förordning och ska därför tillämpas direkt av företagen, utan att översättas i svenska regler.

Reach står för Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals. På svenska: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier.

På Kemikalieinspektionens webbplats finns mer information om vad REACH innebär.

PCB Inventera och sanera

PCB betyder polyklorerade bifenyler och är ett av de farligaste miljögifter som vi känner till. Nyanvändning av PCB är förbjudet sedan länge. Ämnet finns dock kvar i byggnader och produkter. Det användes i byggsektorn under tiden 1956-73 i fogmassor, i isolerglas och i golvmassor, samt i kondensatorer och elkablar. Regeringen har beslutat om en ny förordning som reglerar inventering och sanering av byggnader och anläggningar.

Nya regler om PCB

Från och med den 28 juni 2011 gäller nya regler för PCB. Utrustning som innehåller PCB ska omgående dekontamineras eller bortskaffas. Om det finns särskilda skäl kan företagen söka om dispens.

PCB i byggnader

 • Ägare av byggnader uppförda eller renoverade under åren 1956-1973 ska inventera dem för att ta reda på om de innehåller fog- eller golvmassa med PCB (undantag för vissa småhus).
 • Ägaren ska därefter rapportera till sin tillsynmyndighet hur inventeringen har gjorts, var man funnit PCB samt hur en sanering ska gå till. Ägaren ska också redovisa hur man kommer att ta hand om det PCB-haltiga avfallet.
 • Ägaren är tvungen att sanera om fog- eller golvmassor innehåller 500 ppm (500 mg/kg) PCB eller mer.

Tidplan för sanering av byggnader

 • Industribyggnad byggd/renoverad 1956-1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016.
 • Annan byggnad byggd/renoverad 1956-1969 ska vara sanerad senast 30 juni 2014.
 • Annan byggnad byggd/renoverad 1970-1973 ska vara sanerad senast 30 juni 2016.

Tung elutrustning (oljetransformatorer, kraftkondensatorer, kopplingsutrustningar)

Anmälningsplikten avser idag utrustning som innehåller minst fem liter PCB-produkt med högre PCB-halt än 2 ppm (2 mg/kg). Detta innebär en skärpning då tidigare gräns för anmälningsplikten låg vid 50 ppm (50 mg/kg).

Reglerna behövs då PCB i byggnader påverkar miljö och hälsa.

Syftet med reglerna

 • Ytterligare begränsa pågående spridning av PCB till miljön. Denna spridning är ett hot mot människors hälsa via kosten och också mot djur som står högt upp i näringskedjan, till exempel säl, utter och havsörn.
 • Förebygga spridning av PCB i samband med felaktig hantering av bygg- och rivningsavfall.
 • Reducera en mindre med onödig källa till direkt exponering via inandningsluft i bostäder och på arbetsplatser.
Inventering och sanering ska också bidra till att uppfylla miljömålet "Giftfri miljö".

Köldmedier

Köldmedier används bl a i kylar, frysar, värmepumpar och luftkonditionerings-anläggningar. En del köldmedier innehåller ämnen som är skadliga mot ozonskiktet och bidrar till ökad växthuseffekt om de släpps ut i luften. Därför finns lagar och regler för att minimera läckaget av miljöskadliga ämnen till luften.

Om du har en köldmedieanläggning som sammanlagt innehåller mer än 10 kg köldmedia ska du anmäla detta till miljö- och byggnämnden. Även nyinstallationer ska anmälas till miljö- och byggnämnden genom en särskild kontrollrapport som upprättas i samband med installationen.

Regelbunden kontroll

Alla platsbyggda aggregat och enhetsaggregat med mer än 3 kg köldmedium ska kontrolleras av en ackrediterad kylfirma enligt ett intervall som styrs av aggregatets storlek.

Köldmediekontrollstabell

Köldmediemängd (kg)

Kontrollintervall

0-2,9

Ingen kontroll

3-29,9

1 gång per 12 månader

30-299,9

1 gång per 6 månader

300- eller mer

1 gång per 3 månader


Årlig kontrollrapportering

Anläggningar som innehåller mer än sammanlagt 10 kg köldmedia ska varje år lämna eller skicka en sammanfattande rapport över de kontroller som gjorts under det senaste året till miljökontoret. Rapporten ska ha inkommit senast den 31 mars varje år. Vid utebliven kontroll eller årsrapport döms anläggningens ägare till en miljösanktionsavgift.
Detsamma gäller om årsrapporten är sent inkommet, det räcker att rapporten har kommit in en dag försent. Det är den som äger anläggningen den 31 mars som har ansvar för att rapporten skickats in i tid.

Miljösanktionsavgift

Den som använder köldmedier i sin verksamhet är ansvarig för att kontroll görs varje år. Om ingen kontroll görs döms en miljösanktionsavgift ut. Om det upprepas året därpå döms den dubbla miljösanktionsavgiften. Har årlig återkommande kontroll gjorts men rapporten inte inkommit i tid till miljökontoret döms en miljösanktionsavgift ut. Upprepas detta fördubblas även denna avgift året därpå.

Undantag från kontroll

Platsbyggda aggregat som är byggda med ett slutet system på fabriken och inte kräver något montage på plats, t ex vanliga kylskåp och frysskåp behöver inte anmälas till miljökontoret. Stationära enhetsaggregat med högst 3 kg köldmedium omfattas inte av kraven på anmälan, årlig kontroll eller rapportering. De räknas därför inte med i sammanlagd mängd. Små befintliga enhetsaggregat som innehåller högst 0,9 kg CFC får vara kvar och användas tills de tjänat ut, om de står kvar på samma plats som 2004.

Nedskräpning

Inte störa eller förstöra i naturen. Nedskräpning är de enklaste och mest konkreta miljöproblem som alla kan göra något åt.

Enligt miljöbalken är det förbjudet att skräpa ner utomhus. Även plan- och bygglagen kräver att en tomt ska hållas i vårdat skick.

Dessa bestämmelser innebär ett allmänt förbud mot nedskräpning utomhus på platser som allmänheten har tillträde eller insyn till. Förbudet gäller alla, alltså även en fastighetsägare.

Förbudet gäller oavsett om det är ute i naturen eller inom bebyggda områden.

Vad som är skräp har inte definierats i bestämmelsen, men i allmänhet menas bl.a. plåt, glas, plast, papper, avfall eller annat liknande. Det finns inte något krav på att skräpet ska vålla otrevnad eller skada. Även fullt användbart gods som misspryder på ett obefogat och planlöst sätt räknas som nedskräpning. Om det är föremål som samlats ihop i upplag eller har en ändamålsenlig funktion kan det inte anses vara nedskräpning ens om det är klart missprydande.

Klagomål om nedskräpning

Om du har klagomål om nedskräpning i naturen bör du i första hand vända dig till fastighetsägaren. Om fastighetsägaren är okänd kan du vända dig till miljö- och hälsoskydd direkt.

Nedskräpning vid återvinningsstationen

De som tillverkar förpackningar och tidningar har ansvar för insamlingssystemet med återvinningsstationer som finns över hela Sverige. Det betyder att de har hand om allting på insamlingsplatsen: vilka behållare som finns där, informationen på platsen, tömning och städning. Om det är skräpigt på insamlingsplatsen kan det bero på att man tömmer behållarna för sällan. FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen) har ett kundtjänstnummer dit du kan ringa och meddela om det är något som måste åtgärdas på en återvinningsstation, till exempel städning eller tömning. Du kan även ställa frågor om sortering av förpackningar och tidningar. Telefonnumret är 0200-88 03 11 eller ftiab.selänk till annan webbplats. Om du inte får hjälp av FTI kontakta miljö- och hälsoskydd eller tekniska.

Skrotbilar

En skrotbil som står ute i naturen läcker ut gifter i miljön eftersom en bil innehåller ämnen som är skadliga för naturen. Bensin, motoroljor och glykol förstör vattenkvalitén i sjöar, vattendrag och brunnar. Tungmetaller som bly och kvicksilver bryts inte ned utan stannar kvar i marken och lagras i växter och organismer. Kvicksilver från en enda skrotbil, ca 5-10 gram, är tillräcklig för att förgifta en kvadratkilometer stor sjö. Andra miljöfarliga ämnen är HA-oljor (HA=högaromatiska) i däck och batterisyror.

Biltillverkarnas gemensamma mottagningssystem för skrotbilar i Sverige heter BilRetur. På bilretur.selänk till annan webbplats kan du läsa om hur du skrotar din bil.

Straffbart

Tillsynsmyndigheten kan förelägga den som skräpat ner att städa upp efter sig. Ett sådant föreläggande kan förenas med vite. Nedskräpning är straffbart enligt miljöbalkens bestämmelser. Påföljden är böter eller i värsta fall fängelse. Om det finns misstanke om brott har miljö- och byggnämnden en skyldighet att anmäla överträdelsen till polis- eller åklagarmyndigheten.

Täkter

Täktverksamhet innebär utvinning och förädling av bland annat berg, grus och torv. Materialet används sedan exempelvis i samband med anläggning av vägar och byggnader och vid tillverkning av asfalt och betong samt växtförädling och energiproduktion. I Bjurholm är miljö- och byggnämnden tillsynsmyndighet för täkter.

Det krävs, med vissa undantag, tillstånd från Länsstyrelsen för att få bedriva täktverksamhet av berg, sten, grus, sand, lera, jord, torv eller andra jordarter. Markinnehavarens täkt för husbehov omfattas normalt inte av tillståndsplikten.

Husbehovstäkt

Husbehovstäkt, d v s att på den egna fastigheten ta ut material för fastighetens egna behov, är normalt inte tillståndspliktig. Det kan vara att t ex underhålla en väg eller ta ut materal för ombyggnad av ett hus. Materialet som tas ut får endast användas inom fastigheten för dess eget behov och inte avyttras eller på annat sätt utnyttjas kommersiellt.

Anmälningsplikt till kommunen

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton naturgrus* (totalt uttagen mängd**).

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd).

Täkt för markinnehavarens husbehov av torv med ett verksamhetsområde större än 5 ha, eller mer än 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen mängd).

Undantag från anmälningsplikt

 • Verksamhet som omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter.
 • Verksamhet som är tillståndspliktig (enligt punkterna 10.10 eller 10.20 förordningen (1998:899om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

*Med naturgrus menas isälvsavlagringar -naturligt sorterade sten-, grus- och sandjordar.

**Vad gäller begreppet "totalt uttagen mängd" gäller anmälningsplikt för husbehovstäktens uttag som sker efter den 1 januari 2008. Uttag dessförinnnan ska alltså inte räknas med.

Anmälan ska ske senast 6 veckor för det totala uttaget i täkten överskrider 10 000 ton.

Samrådsplikt

För husbehovstäkter med uttag av mindre än 10 000 ton naturgrus/berg, eller mindre än 50 000 m3 torv eller uttag av andra jordarter kan vara samrådspliktig avseende påverkan på naturmiljön. Det kan t ex gälla ny husbehovstäkt i orört område eller om husbehovstäkten ligger i ett känsligt område med avseende på till exempel landskapsbild, geologi, flora eller fauna. Anmälan om samråd görs skriftligen till miljö- och byggnämnden. Fastighetsägaren rekommenderas att kontakta miljö- och hälsoskydd för kontroll av naturvärdena på platsen innan uttag påbörjas.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler gäller och ska följas även om tillstånd inte behövs. Det är viktigt att ta hänsyn till grannar, t.ex. vad gäller damm och buller, enskilda brunnar, att förvara oljor och kemikalier på ett säkert sätt och att begränsa skadorna på naturen så mycket som möjligt. För att få sätta upp kross- eller sorteringsverk en längre tid än trettio kalenderdagar måste man göra en anmälan till kommunen. Inom detaljplanerat område gäller särskilda regler.

Länsstyrelsen kan besluta att även husbehovstäkt kräver tillstånd inom vissa känsliga områden.

Värmepumpar

Installation av värmepumpsanläggning för utvinning av värme från mark, ytvatten eller grundvatten ska anmälas till kommunen. I Bjurholms kommun ska anmälan ske till Miljö- och byggnämnden.

Anmälningsplikten gäller inte för värmepumpar som utnyttjar luft som värmekälla.

Syftet med anmälan är att nämnden ska få kännedom om var anläggningarna finns för att kunna se på eventuell miljöpåverkan och om tillräckliga skyddsåtgärder tas.

I vår handläggning tar vi hänsyn till vart du placerat din anläggning och vilka kemikalier du kommer att använda. Främst för att förebygga risken för läckage till grundvatten eller luft, men också för att förebygga att olika värmepumpar tar värme ifrån varandra. För handläggningen uttas en avgift som är fastställd av kommunfullmäktige. 

Anmäl installation av värmepumplänk till annan webbplats.

Så här fungerar värmepumpen

Värmepumpen fungerar som ett kylskåp, fast tvärt om! I kylskåpet flyttas värme inifrån kylskåpet till utsidan. En värmepump flyttar värme lagrad i mark, berg, vatten eller luft in i huset. En kollektorslang som innehåller köldbärarvätska leder värmen till värmepumpen och vidare till husets värmesystem. Köldbäraren är normalt av alkohol eller glykol. Köldmedium är den vätska som cirkulerar i värmepumpen och som överför värme från köldbäraren till värmesystemet för uppvärmning och varmvatten.

Miljösanktionsavgift

Om du inte anmäler installation av värmepumpanläggningen före du inrättat den kommer du att påföras en miljösanktionsavgift.