Vatten

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel, och det kanske man inte tänker på alla gånger.

Vi har i vår kommun nästan obegränsat med rent vatten, men på flera håll i världen - även i Europa - är det en bristvara. Det borde uppmana alla att vara försiktiga så att vårt vatten fortsätter att vara rent. Det är lättare hänt att vatten förorenas än man tror, t.ex. kan en liter olja förorena tusentals kubikmeter vatten och undermåliga avloppsanläggningar kan ge bakteriella föroreningar i vattnet.

Kommunalt dricksvatten

Kommunala anläggningar förser cirka 40 % av kommunens invånare med dricksvatten. I dessa anläggningar kommer råvattnet från grundvatten, och det gör att vattnet bara behöver en enkel beredning, pH justering, innan det går ut till konsumenterna. Kvaliteten på vattnet kontrolleras regelbundet och är mycket god. Vattnet är av så god kvalitet att det t. ex inte behöver kloreras för att avdöda bakterier.

Det kan också vara bra att veta att Bjurholms vatten betraktas som mjukt (4 ºdH) och man ska därför dosera minsta mängd av tvättmedlet enligt anvisning på tvättmedelsförpackningen (observera att enskilda brunnar kan hålla en annan hårdhetsgrad).

Dricksvatten från enskild brunn

Att ha egen brunn innebär att man också har det egna ansvaret för att vattnet är av god kvalitet. Genom att ta ett enkelt vattenprov får man en bra indikation på vattnets kemiska och mikrobiologiska status. Analyssvaret kan ge svar på om något behöver åtgärdas för att vattnet ska bli bra/bättre. Tänk på att barn och äldre är extra känsliga om ett vatten är av sämre kvalitet.

Ny brunn

Om det är fråga om att anlägga en ny enskild/allmän vattenbrunn kan det vara bra att först studera SGU:s och Socialstyrelsens publikation "Dricksvatten - Att anlägga brunn - råd om hur du går till väga". Länk till annan webbplats.

Skötsel av brunn

En enskild/allmän brunn kräver tillsyn och skötsel för att undvika problem med vattenkvaliteten. Om detta kan du läsa i SGU:s och Livsmedelsverkets publikation "Dricksvatten - Sköt om din brunn - råd om hur du går till väga"

Radon

Radon kan vara ett problem i vatten från vissa djupborrade brunnar. För att få veta om man har radon i sitt dricksvatten måste man ta ett vattenprov.

Rengöring av brunn

Ibland kan brunnen behöva rengöras och desinfekteras. Först ska orsaken till problemet undanröjas. Efter mekanisk rengöring av brunnen kan den desinfekteras genom tillsats av klor.

Vattenföreningar

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Det är viktigt och avgörande att detta har en god kvalitet.

Större vattentäkter

- vattentäkt som försörjer fler än 50 personer och/eller som levererar mer än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

Det är Livsmedelsverkets regler som gäller för större gemensamma vattenanläggningar. Vattenverk som omfattas av livsmedelsverkets föreskrifter ska registreras hos kommunens miljönämnd. Den som ansvarar för driften av vattentäkten är också den som är ansvarig för att känna till vilka regler som gäller och om anläggningen ska registreras.

Syftet med registreringen är att tillsynsmyndigheten ska ha kännedom om verksamheten
och var den finns så att den kan kontrolleras.

Mindre vattentäkter

-vattentäkt som försörjer färre än 50 personer eller levererar mindre än 10 kubikmeter dricksvatten per dygn.

För dessa gäller Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning. Det innebär att man bör ta vattenprov med jämna mellanrum och ha en regelbunden kontroll av vattentäkten.

Mindre vattentäkter med speciella regler

- alla vattentäkter, oavsett storlek, som levererar dricksvatten till verksamheter som i sin tur tillhandahåller dricksvatten till allmänheten till exempel caféer, förskolor, restauranger, byagårdar mm.

För dessa vattentäkter gäller samma regler och krav som för de större vattentäkterna.

Vattenrådet

Länderna inom EU har fastställt det sk Ramdirektivet för vatten. Vattendirektivet har sin grund i en insikt om att Europas invånare måste samarbeta för att vårda vattenresurserna bättre för att kommande generationer också ska ha tillgång till vatten av god kvalitet.

I arbetet ingår att identifiera och göra något åt miljöproblem som är kopplade till vatten. Det kan vara övergödning, främmande arter, fysisk påverkan och miljögifter.

Bjurholm ingår i Södra Västerbottens vattenrådsområde där Öreälven, Lögdeälven och Hörnån ingår. Eftersom vatten är gränslöst sträcker sig området utanför kommunen och omfattar norrut alla mindre kustvattendrag till och med Norrmjöleån och söderut omfattas Leduån och ett antal mindre kustvattendrag ner till länsgränsen.

Det finns två övergirpande mål:

  • Vattenkvalitén får inte försämras
  • Alla vatten; ytvatten, grundvatten och havsvatten ska ha god status 2015

Vattenrådet arbetar med att kartlägga, övervaka, kommunicera och forma åtgärdsprogram för att uppnå målen.