Anmälningspliktiga åtgärder

En anmälningspliktig åtgärd är en förändring som inte kräver bygglov, men som du ändå är skyldig att anmäla till kommunen.

Exempel på åtgärder som kräver anmälan: Installera eldstad, rökkanal, hiss, ändring av byggnads bärande konstruktion, ändra planlösning, brandskydd ventilation eller VA. Exempel på attefallsåtgärder för en och tvåbostadshus är tillbyggnad max 15kvm, komplementbyggnad/bostadshus max 25kvm, takkupa samt att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus samt rivning utanför detaljplanelagt område.

En anmälan ska göras och du måste få ett startbesked innan du börjar. Kontrollera även om din åtgärd gräver strandskyddsdispens.

Anmäl enkelt din åtgärd via våra e-tjänster

Kontakta plan och bygg vid frågor
Telefon: 0932-140 00
E-post: kommunen@bjurholm.se