Klimatdeklaration

Du som ansöker om bygglov för nybyggnad 1 januari 2022 eller senare kan behöva skicka in en klimatdeklaration inför slutbesked. Klimatdeklarationen ska redovisa vilken påverkan på klimatet en ny byggnad har.

Kravet gäller för dig som ska uppföra en ny byggnad. Det gäller inte vid ändring av en befintlig byggnad så som vid ombyggnad eller tillbyggnad.

Om flera nya byggnader i samma projekt omfattas av kravet på en klimatdeklaration ska varje byggnad ha sin egen deklaration. Kravet gäller inte alla nya byggnader, det finns undantag.

Exempel på nya byggnader som är undantagna från kravet på klimatdeklaration:

  • byggnaden har ett tidsbegränsat bygglov, vilket är avsett att användas i högst två år
  • byggnaden används för industri- eller verkstadsändamål
  • byggnaden inte har större bruttoarea än 100,0 m²
  • byggnaden är avsedd för totalförsvaret och andra byggnader som är av betydelse för Sveriges säkerhet
  • byggnaden byggs av vissa statliga byggherrar (Affärsverket svenska kraftnät, Fortifikationsverket, Statens fastighetsverk, Specialfastigheter Sverige AB och Trafikverket)
  • byggherren är privatperson och uppför byggnaden privat.

Det är vid tekniskt samråd som miljö- och byggnämnden tar ställning till om byggnaden omfattas av kravet och ska klimatdeklareras.

Industri- och verkstadsändamål:
Vad byggnaden ska användas till är avgörande. Om en byggnad har fler ändamål än exempelvis industri avgör det huvudsakliga ändamålet i byggnaden om den ska deklareras. Om byggnaden till övervägande del ska användas till industri behövs ingen klimatdeklaration.

Byggherren ansvarar för att klimatdeklarationen görs och lämnas in till Boverket

Det är du som byggherre som ansvarar för att en deklaration upprättas och lämnas in till Boverket. Boverket ansvarar för tillsynen och innehållet i deklarationen.

Bevis om inlämnad klimatdeklaration inför slutbesked

Bevis om inlämnad klimatdeklaration skickar du till miljö- och byggnämnden inför beslut om slutbesked. Beviset vi efterfrågar från dig är Boverkets mottagningsbekräftelse vid inlämnad deklaration.

Läs mer om klimatdeklarationer och om vilka byggnader som ska ha en klimatdeklaration respektive vilka som är undantagna kravet på boverkets webbplats.