Detaljplanering

Samhällsplaneringen i Bjurholm ska vara långsiktigt hållbar, både ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. Samhällsplanering handlar om att väga olika enskilda och allmänna intressen mot varandra för att komma fram till den bästa lösningen för samhället i stort.

Gällande och pågående detaljplaner

I Bjurholms kommun finns cirka 30 gällande detaljplaner.

Du kan yttra dig angående nya detaljplaner när sådana är ute för samråd eller granskning. Alla yttranden ska skickas in skriftligt via e-post eller post. Du hittar kontaktuppgifterna längst ner på sidan.

Kontakta plan och bygg vid frågor
Telefon: 0932-140 00
E-post: kommunen@bjurholm.se

Vad är en detaljplan

En detaljplan reglerar vad som får och inte får göras inom ett mark- eller vattenområde. Den styr hur marken får användas (till exempel för bostäder, handel, gata eller park), byggnadsstorlek, byggnadshöjd och avstånd från byggnad till tomtgräns med mera. En detaljplan gäller till dess att den upphävs eller ersätts av en ny.

Detaljplanen steg för steg

Detaljplan standardförfarande

Planprocessen kan genomföras med tre olika förfaranden och väljs utifrån ärendets omfattning. Klicka på dem för att läsa mer!

Det vanligaste förfarandet för detaljplanering är standardförfarandet, se bild ovan.

Samråd

Om du påverkas av en detaljplan som ska förändras eller skapas kontaktar vi dig. Det räknas som att du påverkas om du till exempel äger ett hus i, eller intill det aktuella området. Vi kontaktar även myndigheter och andra organisationer som berörs.

Den tid som du kan läsa förslaget kallas för samrådstid. Under samrådstiden kan du lämna in dina synpunkter på detaljplanen via e-post eller via post. Alla synpunkter måste lämnas skriftligt och komma in under samrådstiden.

Läs mer om samråd på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Granskning

Efter samrådsperioden kan planförslaget justeras utifrån de synpunkter som kommit in. Det gör vi för att bättre anpassa förslaget till förutsättningarna på platsen.

Det färdiga förslaget finns därefter tillgängligt för granskning innan det antas politiskt, vilket är det sista steget för att en detaljplan ska bli giltig. Den tid som du kan läsa förslaget kallas för granskningstid. Under granskningstiden kan du lämna in dina synpunkter på detaljplanen via e-post eller via post.

Har du synpunkter på det färdiga förslaget måste de kommit in till kommunen skriftligen senast under granskningstiden.

Läs mer om granskningen på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Antagande

Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor från den dag då beslutet eller justeringen av protokollet över beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Det förutsätter att ingen har överklagat beslutet under den tiden eller att länsstyrelsen inte har beslutat att pröva planen utifrån sina ingripandegrunder. Länsstyrelsen ska fatta detta beslut inom tre veckor från det att länsstyrelsen fått ett meddelande från kommunen om antagandebeslutet.

Läs mer om antagande på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Överklagan

Första instansen för överklagade detaljplaner är Mark- och miljödomstolen i Östersund. Även deras beslut går att överklaga till mark- och miljööverdomstolen. Då behövs dock ett prövningstillstånd för att mark- och miljööverdomstolen ska bedöma om de tänker pröva ärendet eller inte.

Läs med om överklagan på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Laga kraft

Laga kraft är en juridisk term som innebär att en dom eller ett beslut av en domstol eller en myndighet inte längre kan överklagas. En detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att beslutet att anta planen har tillkännagetts på kommunens anslagstavla.

Läs mer om laga kraft på Boverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Miljöbedömning

När kommunen påbörjar ett planuppdrag finns en skyldighet att bedöma vilken påverkan de föreslagna förändringarna kommer att ha på miljön.

Miljöbedömning

För alla planuppdrag måste kommunen göra en bedömning av om genomförandet av planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning för detaljplan kallas strategisk miljöbedömning. För att ta reda på om en miljöbedömning krävs för detaljplanen ska en undersökning av betydande miljöpåverkan göras.

Här kan du läsa mer om miljöbedömningar. Länk till annan webbplats.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Enligt miljöbalken ska kommunen genomföra en fullständig miljöbedömning för alla detaljplaner som kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Resultatet redovisas i form av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).

Här kan du läsa mer om miljökonsekvensbeskrivningar. Länk till annan webbplats.