FAS 1 - Planering och projektering

Nu börjar vi arbeta med detaljerna för hur fastigheten ska utformas och anpassas till verksamheterna på bästa sätt, utifrån den framtagna programhandlingen.

Mostphotos Byggprojektering SURIYO MUNKAEW

FAS 1 bedöms pågå under våren och sommaren. Vilket kommer resultera i ett färdigt förslag på byggnaden, som ska rymmas inom fastslagen budget. Det här arbetet innebär många arbetsmöten och flera beslut som ska hanteras under resans gång.

Därefter övergår projektet till FAS 2 - Byggskedet, som kommer presenteras på denna sida när det påbörjas.

Viktiga beslut

Antal boendeplatser

Omsorgsnämnden har beslutat att antalet boendeplatser för vård- och omsorgsboende i projekt Diamanten ska vara 40.

Samlokalisering hälsocentral och tandvård

Vid ett flertal möten med företrädare för Region Västerbottens fastighets- och lokalorganisation har förutsättningar för och möjligheten till en samlokalisering diskuterats. Programskisser utförda av Arkinova visar att en samlokalisering av hälsocentral och tandvård i samma hus är möjlig, med utgångspunkt utifrån nuvarande lokalförteckning.

Region Västerbotten beslutat att avstå en samlokalisering, här kan du läsa hela nyheten.

Skolskjutsområde för skolelever

I samband med nybyggnad av Diamanten kommer ytan framför Folkets Hus att tas i anspråk. Detta innebär att ytan inte längre kommer att kunna användas för skolskjutsområde. En ny plats måste användas till detta ändamål.

En kompletterande utredning har gjorts av Norconsult 2022-10-13 som förespråkar ett alternativ där ytan på Rektorsgatan görs om till skolskjutsområde.

Samråd med bussbolag samt personal på skolan har visat positiv respons på nytt placeringsförslag. Förslaget om skolskjutsområde på Rektorsgatan är också MBL-förhandlat under våren 2023.

Kultur- och utbildningsnämnden har beslutat att kommunstyrelsen ska besluta om följande:

  • Ny placering av skolskjutsangöringen på Castorskolan till Rektorsgatan i enighet med förslag 2 i den kompletterande skolskjutsutredningen
  • Finansieringslösning för ny skolskjutsangöring på Rektorsgatan

Avfalls- och förpackningshanteringen från Castorskolan bör beaktas i planeringen.

Kultur- och utbildningsnämndens beslut 2023-05-08 § 11 Pdf, 653.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Norconsults utredning 2022-10-13 Pdf, 2.7 MB, öppnas i nytt fönster.

Riskbedömning och konsekvensanalys Pdf, 230.3 kB, öppnas i nytt fönster.