Frågor och svar

Här samlar vi inkomna frågor och svar löpande. Har du en fråga angående projektet skicka in den via formuläret.

Ange din e-postadress för återkoppling * (obligatorisk)
Ange din e-postadress för återkoppling


Fastighet

Hur motverkas smittorisken i en så stor byggnad med många människor?

För att motverka smittorisker byggs separata avdelningar, separata våningar, separata ingångar samt separata ventilationssystem för de olika verksamheterna.

Hur är brandsäkerheten och hur ser planen ut om det händer något då kommunen har lagt allt i en och samma byggnad?

Den planen blir lika som i kommunens andra fastigheter. Blir det en brand i någon fastighet måste boende evakueras till andra objekt i kommunen men kan även ske utanför kommunen. En ny modern fastighet får betydligt bättre brandskydd och bättre brandcellsindelning. Den del som utgör äldreboende blir dessutom utförd med sprinklersystem.

Vad gör kommunen med gamla lokaler och om de inte går att avyttra? Är det gjort beräkning på vad dessa kostar om de inte går att avyttra?

En fortsatt användning av lokalerna i någon form är det mest önskvärda alternativet. Det skulle kunna vara om en entreprenör utvecklar fastigheterna och bidrar med nya arbetstillfällen. Någon rivningskostnad är inte kalkylerad som en kostnad i projektet då det är önskvärt med fortsatt användning.

Kostnad visad på 10 år, men hur ser det ut på 35 år med till exempel underhåll?

Underhåll är inräknat i kalkylerna för att behålla fastighetens standard över hela sin livstid.

Vad händer med folkets hus när/om kök och matsal flyttar in i Diamanten?

Alla kommunens lokaler ska användas på ett så bra sätt som möjligt. Skolan ser eventuellt vissa behov av utökade lokaler framöver och en möjlighet som har diskuterats är om biblioteket kan flytta in i folkets hus. På så sätt skulle folkets hus omfatta ytterligare kulturverksamhet och de gamla bibliotekslokalen skulle kunna nyttjas av skolan. Andra verksamheter som också diskuterats är musikskola och fritidsgård. Kanske skulle det vara mer effektivt och ge bättre möjligheter för kvalitativ verksamhet att dessa fick flytta in i folkets hus? Det finns olika idéer om hur vi bäst kan använda folkets hus men inget är ännu bestämt, detta är en fråga som vi utreder ytterligare om/när ett beslut om Diamantenbygge fattats.

Detaljplan

Vad händer om detaljplanen inte godkänns?

Om detaljplanen som kommunfullmäktige godkände inte vinner laga kraft kommer kommunen inte kunna genomföra projekt Diamanten i dess nuvarande form. Det skulle innebära att kommunen behöver börja om med att se över andra alternativ med start i ett helt nytt projekt. Även sökt statsbidrag från kammarkollegiet går förlorat.

Ekonomi

Vem lånar ut pengar till kommunen och till vilken ränta?

Kommuninvest är kommunens långivare. Snitträntan för Bjurholms Kommun 2022-04-14 är 0,72%. Dagens ränta är 0,89% – 2,72% beroende på löptid. Kommunen kan binda räntan på lång tid.

Räntan, vad är rimlig ränta? Borde vi ta mer höjd?

Ränta för Bjurholm bör beräknas på olika räntesatser för delar av lånet.

De kortsiktiga lånen, det vill säga den del av investeringen som kommunen kan få bidrag för kan beräknas från 2,29%, medan de längre lånen bör beräknas på 2,79 %.

Beräkning av ränta sker på samma sätt i de olika alternativen, får vi ökad ränta i alternativ Diamanten blir det även ökad ränta för investeringarna i de övriga alternativen.

Hur har kommunen beräknat med höjda räntor på grund av världsläget?

Kommunen har fast ränta på sina lån och har gjort en beräkning tom 2035.

Räntekostnader till 2035

Blir det billigare att bygga en fristående förskola, storkök och matsal jämfört med om den utgör en del av Diamanten?

Det stämmer att Sveriges kommuner och regioner har ett ramavtal som kan utnyttjas för att bygga en förskola. En byggnad av den storlek som kommunen behöver kan avropas för ca 30 Mkr + moms med reservation för indexhöjningar. Kostnader som tillkommer utöver själva byggnaden är bl a;

  • Tillkommande kostnader för grundläggning, markarbeten samt om tex pålning behövs.
  • Anslutningsavgifter för el, värme och vatten.
  • Tomt
  • Infart parkering mm
  • Utemiljö
  • Storkök och matsal
  • Bygglov mm

Sammantaget innebär det att kostnaden kan uppskattas till ca 56 Mkr + moms vilket redan finns medräknat i vårt underlag för beslut i alternativet med ny förskola och befintliga äldreboenden.

Region Västerbotten

Region västerbotten, har dialog förts med regionen?

Ja, dialog har skett med Region västerbotten. Detta skedde tidigt under projektets gång och har tittat på möjligheterna att hitta lösningar med nuvarande Bjuregården. En eventuell utbyggnad av Bjuregården som skulle ge samma antal platser som kommunen behöver.

Men detta alternativ ansåg projektet inte skulle få samma synergieffekter som i en ny byggnad där man kan optimera för verksamheten och samverkan med bland annat matdistribution. Kostnaden för att bygga om Bjuregården skulle då istället landa på regionen. Kommunens utveckling blir då beroende av regionen med ökade hyreskostnad samt fördröjning av projektstart med flera år. Bjurholms kommun har stort behov av att få till en förändring så snart som möjligt och därför beslutade projektets styrgrupp att avsluta det alternativet.

Dialogen om att fortfarande vara kvar i Bjuregården var en viktig fråga som lyfts från regionens representanter inte minst i frågan om Nära vård. Med anledning av denna dialog har projektet även tagit fram ett annat alternativ som bygger på en minskning på ytorna i Diamanten där kommunen fortsätter hyra nuvarande ytor i Bjuregården. Detta skulle ge mer tid för det fortsatta arbetet med att samverka i fråga om Nära vård mellan kommun och region.

Vad händer med hälsocentralen och folktandvården om kommunen flyttar ur lokalerna? Läggs det ned?

Hur regionens verksamheter som hälsocentral och folktandvård hanteras måste regionen svara på. Region och kommun har skilda uppdrag som var och en måste hantera. Självklart är en samverkan välkommen men kommunen måste i första hand hushålla med egna skattemedel och se över sin egen ekonomi. Kommunen hyr idag delar av regionens lokaler i Bjuregården med ett hyreskontrakt. Det ligger givetsvis i kommunens intresse att regionens lokaler i Bjurholm fylls med annan verksamhet som kan utveckla kommunen om hyresavtalet sägs upp.

Skolskjutsar

Skolskjutsarna, hur säkrar kommunen upp dessa? Är kostnaderna för att bygga avspärrningar/fållor/grindar mm inräknat i kalkylen?

Det har genomförts en trafikutredning av en extern part (Norconsult) som tittat på olika alternativ för att lösa skolskjutsarnas angöring vid skolan. Trafikutredningen har analyserat möjligheterna utifrån fem olika perspektiv; trafiksäkerhet, tillgänglighet, markanspråk, parkering, körsträcka för buss och anläggningskostnad. Enligt utredningens slutsats så förespråkas två alternativa lösningar, en som innebär angöring vid kyrkogatan och en som möjliggör angöring där gångbanan ansluter mot busstationen.

Oavsett vilken lösning som blir aktuell ska skolan säkerställa att barnen kan ta sig till och från bussen på ett tryggt och bra sätt och att trafiksäkerhet och tillsyn säkerställs. Det är vanligt att man vid bussangöringar för barn och elever bygger upp staket och fållor för att öka trafiksäkerheten.

Vilka åtgärder som behövs just i det här fallet beror på vilket alternativ till angöring som väljs, men det som krävs för att säkerställa trafiksäkerheten oavsett alternativ kommer att genomföras. Kostnader för sådana lösningar är inte inräknade i kalkylen för projektet Diamanten och om det finns behov av trafiksäkerhetsåtgärder finns också bidrag för detta att söka från Trafikverket.

Förskola

Förlorar man som förälder till barn möjligheten att välja förskola?

Nej, det är fortfarande möjligt att välja förskola. Trots att Bjurholm är en liten kommun har medborgarna möjlighet att välja mellan tre olika alternativ till förskoleverksamhet. Man kan välja någon av de två fristående verksamheterna eller den kommunala verksamheten. Det är upp till varje vårdnadshavare att välja den verksamhet man tycker passar bäst. Inom den kommunala förskolan har man sedan tidigare kunnat önska vilken förskola man ska bli placerad på(Örnen eller Gläntan) och vi har försökt tillgodose önskemål så långt som möjligt är men det har inte alltid varit möjligt. Om en ny samlad förskola byggs kommer alla som väljer vår verksamhet att bli placerade där eftersom det då bara finns en förskola men dialog kan fortfarande föras om vilken avdelning som passar barnet bäst.

Räcker utomhus ytan till för barn?

Boverket har riktlinjer och rekommendationer om hur stor en utemiljö för förskola ska vara. Ett bygge av en samlad förskoleverksamhet i Diamanten kommer att följa Boverkets rekommendationer och kommer att ge tillräckligt stor yta inom förskolans område för barnen att vistas på vid utevistelse.

Placeringen av förskolan kommer också att ge barnen möjlighet att utnyttja andra närliggande ytor på ett mer likvärdigt sätt då det är nära för alla avdelningar till lekpark, grönytor, skogsområden, pulkbacke, bollplan mm. Dessutom finns det andra fördelar med närheten till bibliotek och sporthall som kommer att ge barnen ytterligare möjligheter utöver dem som vi har i våra verksamheter så som de är placerade idag.

Hur påverkas privata förskolor av att det byggs en ny förskola i Bjurholm?

Den nya byggnaden omfattar plats för samma antal barn som vi idag har i våra kommunala förskolor. De 6 avdelningarna som ryms i Diamanten är lika många som kommunen idag har på Örnen och Gläntan tillsammans. Verksamheten ska inte utökas och påverkar därför inte de privata aktörerna.

Kommer någon/några av avdelningarna inom förskolans lokaler att kunna ställas om till fritidsverksamhet om behoven av platser skulle förändras under en period?

Att använda våra lokaler på ett effektivt sätt är viktigt och det innebär att vi ibland måste organisera om och flytta verksamheter. Förskolans lokaler är anpassade för våra yngsta medborgares behov och därmed bäst lämpade för det.

Om det i framtiden uppstår andra behov kan de användas till annat men för närvarande finns det inget som tyder på att antalet barn i Bjurholm kommer att minska. Om behovet av fritidshemsplatser i kommunen skulle öka framöver finns det andra lokaler inom skolans område som i första hand kommer att utredas till detta ändamål.

Äldreomsorg

Då det bara finns en byggnad förlorar man som äldre möjligheten att välja äldreboende?

Idag fungerar det så att om du ansöker och bedöms fylla de kriterier som krävs för att beviljas särskilt boende blir du erbjuden att få boende där det finns någon ledig plats vid det tillfället. Oftast sker ansökan i samband med att ett akut behov har uppstått hos den enskilde och att en ganska snabb flytt är aktuell. Om det finns mer än ett boende ledigt finns självklart utrymme att hörsamma önskemål från den enskilde. Också om det efter ett tag kommer önskemål om byte av lägenhet eller boende försöker verksamheten så långt det är möjligt tillmötesgå önskemålen.

Ibland hör man att det finns en tro om att det går att ställa sig i kö för ett specifikt särskilt boende – någon sådan bostadskö finns inte. Tilläggas bör att ambitionen är att vi ska erbjuda våra kommunmedborgare lika bra vård och omsorg oaktat vilket boende som kommer ifråga.

Oklart vad besparingen består i egentligen då ni säger att det inte ska bli någon neddragning. Kan ni förtydliga?

När det gäller besparingseffekterna när man jämför dagens tre särskilda boenden med det planerade boendet Diamanten har aspekter som energieffektivitet, kapitalkostnader, behov av underhåll och skötsel, reinvesteringar, transporter mm beräknats utifrån kända fakta och prissatts över tid. Dessa beräkningar ger vid handen att den planerade Diamanten förbättrar kommunens ekonomi.

Det har vid tillfällen framförts oro över att personal ska komma att sägas upp om Diamanten blir verklighet. Vad gäller den frågan är ambitionen att ingen personal ska behöva sägas upp. Anledningen är att Diamanten kommer tidigast tas i bruk 2025 och fram till dess kommer åtskilliga i dagens personalstyrka gå i pension, och det sker också naturligt en omsättning av personal som gör det möjligt att planera för en övergång till Diamanten.

Hur kommer rummen för de äldre att vara utrustade? Finns det tillgång till spis, kylskåp och diskbänk med mer?

Verksamheten för äldreomsorgen har ställt krav på lägenheternas utformning. Detta går att läsa i Kravspecifikation, särskilt boende och övriga verksamheter för äldre godkänd av socialnämnden 2021-09-15, §35, och 2022-03-02, §5 Pdf, 408.9 kB, öppnas i nytt fönster.. Se avsnitt 6 i följande dokument för en specificerad redogörelse för hur kraven på lägenheten ser ut.