Översiktsplan och detaljplan

Här har vi samlat underlag gällande översiktplan, detaljplan, kulturmiljö, geoteknisk undersökning, trafik och arkitektur.

Vad gäller kring översiktsplan och detaljplaner?

Översiktsplan

Beslutad lokalisering är delvis i överenstämmelse med översiktsplanen från 2012 och den fördjupade översiktsplanen för Bjurholms samhälle och den detaljplan som gäller för området.

Karta översiktsplan kv. Arrendatorn

Karta: Översiktsplan, antagen 2012. Fördjupning för centrala Bjurholm antagen 1990 anger skoländamål för kv. Arrendatorn

Gällande detaljplan för kv. Arrendatorn

Lokaliseringen förutsätter en ändring av nu gällande detaljplan som anger markanvändningen till bostäder, kontor, skola och handel samt att kulturmiljöaspekterna kan hanteras. (Äldre gårdsbildning, närhet till Bjurholms kyrka mm.)

Detaljplan för Arrendatorn

Detaljplan för Arrendatorn, antagen 2010-06-30 anger bostäder, kontor, skola och handel

Ny detaljplan

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-26, § 87, bl. a att uppdra åt kommunchefen att upprätta förslag till ändring av gällande detaljplan för kv. Arrendatorn antagen 2010-06-30 så att projekt Diamanten kan genomföras. En konsult har avropats som upprättat ett förslag till detaljplan. I samband med planarbetet har flera utredningar och underlag tagits fram;

 • Kulturmiljöunderlag
 • Geoteknik
 • Trafik
 • Arkitektur/idéskisser

Samråd har genomförts 21: a september tom 9:e oktober 2020. Grannar, fastighetsägare, Länsstyrelsen m fl. gavs möjlighet att lämna synpunkter. Utställning/granskning har skett 2021-04-16 tom 2021-05-06. Detaljplaneförslaget har antagits av kommunfullmäktige 2021-06-14. Beslutet har överklagats till Mark- och miljödomstolen som avkunnat dom 2022-02-21 om att avslå överklagan. Mark- och miljödomstolens beslut är överklagat och handläggs nu av Mark- och miljööverdomstolen. 2022-06-27 Mark- och miljööverdomstolen skriver av målet. Mark- och miljödomstolens dom står därmed fast.

Plankarta

Plankarta antagandehandling 2021-05-11

Kulturmiljöunderlag (underlag till detaljplan)

Diskussioner och ömsesidig information har skett med Länsstyrelsen i Västerbottens län under 2019 och 2020 avseende dels detaljplanen för kv. Arrendatorn och dels för information om möjliga investeringsbidrag för vård- och omsorgsboendet. Projektet får oundvikligen en del negativa konsekvenser för kulturmiljön och länsantikvarien har lämnat följande synpunkter;

”Projektets negativa konsekvenser för kulturmiljön kan i vissa avseenden uppvägas genom att skador minimeras och/eller på olika sätt kompenseras inom eller utom det tilltänkta planområdet.

Bedömningen förutsätter:

 • En beskrivning av kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena – inom och i anslutning till planområdet.
 • En redogörelse för projektets konsekvenser för kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena.
 • En avvägning mellan kulturmiljö- och andra intressen.
 • En redovisning av insatser och åtgärder som avses vidtas för att uppväga/kompensera skador som uppstår på kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena. ”

Några så kallade riksintresseområden (4 kap Miljöbalken) ur kultur-miljösynpunkt finns inte för centrala Bjurholm men ett s.k. kultur-miljöunderlag har från Länsstyrelsens sida bedömts vara önskvärt att ta fram inför planläggningen. Genom direktupphandling har därför uppdragits åt Västerbottens museum att ta fram ett underlag i två etapper, den första huvudsakligen för kv. Arrendatorn och den andra för övriga delar av Bjurholm.

Underlaget omfattar:

 • Beskrivning av Bjurholms tätorts bebyggelsehistoriska utveckling
 • Kulturhistorisk karaktärisering och värdering av tätorten och dess delmiljöer
 • Känslighets- och tålighetsanalys av delmiljöerna

Vägledning för bevarande och utveckling av befintlig bebyggelse samt för placering och utformning av tillkommande bebyggelse.

Etapp I har levererats av Västerbottens museum i juni 2020.

Sammanfattningsvis gör Västerbottens museum bedömningen att den befintliga bebyggelsen med gårdsbildning mm har höga eller mycket höga kulturvärden, se kulturmiljöunderlaget, bilaga VII, kapitel 5. (Västerbottens museum har även i ett yttrande 2019-07-24 avseende kv. Arrendatorn framfört att de befintliga byggnaderna bör skyddas från rivning.)

Lokaliseringen till kv. Arrendatorn innebär som sagts en avvägning mellan de kulturhistoriska värdena och värdet av ett nytt vård- och omsorgsboende kombinerat med förskola. (Denna avvägning är i princip redan gjord genom att en översiktsplan antagits som anger skoländamål och att en detaljplan för kvarteret antagits utan krav på bevarande.)

Fördelarna med att lokalisera projektet till kv. Arrendatorn bedöms överväga de kulturhistoriska värdena som förloras. I görligaste mån har vid planarbetet hänsyn tagits till kulturmiljön, se detaljplaneförslaget och programhandlingen.

Bilaga

Kulturmiljöunderlag Västerbottens museum. Pdf, 5.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning har genomförts av LejonGEO AB i detaljplaneskede på fastigheterna Arrendatorn 1, Bjurholm 1:99 samt del av Skolan 1 i Bjurholms kommun.

Utredningen är översiktlig och dess syfte är att belysa jordarts- och grundvattenförhållanden. Undersökningsprogrammet har upprättats i samråd med Bjurholms kommun.

Bilagor

Översiktlig geoteknisk undersökning av LejonGeo Pdf, 927 kB, öppnas i nytt fönster.

Markteknisk undersökningsrapport av LejonGeo Pdf, 2.5 MB, öppnas i nytt fönster.

Trafikutredning

Denna trafikutredning är genomförd av Norconsult och syftar till att ta fram förslag på hur skolbussar samt övrig angöring till och från Castorskolan och de tillkommande verksamheterna kan lösas.

Skolskjutsar

Trafikutredningen har analyserat möjligheterna utifrån fem olika perspektiv; trafiksäkerhet, tillgänglighet, markanspråk, parkering, körsträcka för buss och anläggningskostnad. Enligt utredningens slutsats så förespråkas två alternativa lösningar, en som innebär angöring vid kyrkogatan och en som möjliggör angöring där gångbanan ansluter mot busstationen. Oavsett vilken lösning som blir aktuell ska skolan säkerställa att barnen kan ta sig till och från bussen på ett tryggt och bra sätt och att trafiksäkerhet och tillsyn säkerställs. Det är vanligt att man vid bussangöringar för barn och elever bygger upp staket och fållor för att öka trafiksäkerheten. Vilka åtgärder som behövs just i det här fallet beror på vilket alternativ till angöring som väljs, men det som krävs för att säkerställa trafiksäkerheten oavsett alternativ kommer att genomföras. Kostnader för sådana lösningar är inte inräknade i kalkylen för projektet Diamanten och om det finns behov av trafiksäkerhetsåtgärder finns också bidrag för detta att söka från Trafikverket.

Parkeringsbehov

Rapporten innehåller även en sammanställning över parkeringsbehovet för verksamheter i Diamanten inklusive besöksparkering.

Perkeringsbehov

Parkeringskategori

Antal p-platser

Personalparkering

85

Besöksparkering

24

Platser för funktionshindrade mm

4-5

Summa

114

För att tillgodose parkeringsbehoven har ett antal möjliga ytor för utbyggnad av bilparkering identifierats. Utbyggnaden föreslås ske etappvis.

Möjliga parkeringsytor

Nr

Lokalisering

Antal platser

1

Norr om Diamanten dvs inom den blivande tomten för projektet

34

2

Gräsyta norr om Folkets hus

46

3

Grusyta utanför Ledningscentralen

30

4

Längsgående parkering på Kyrkogatan, platser för av- och påstigning

6

5

Kommunens tomtmark vid Rektorsgatan

12

6

Tennisplanen

26


Summa

154


Karta förslag parkeringsytor

Karta över förslag på parkeringsytor

Arkitektur/idéskisser

För att få en närmare uppfattning om hur byggnaden kan utformas har en s.k. programhandling tagits fram (TM-konsult 2021-06-24).

Programhandlingen innehåller

 • Volymstudie
 • Plandisposition
 • Illustrationsplan
 • Trafikrörelser
 • Våningsplan och principsektioner
 • Fasader, principer och exempel
 • Anpassning till kulturmiljön och omkringliggande bebyggelse

Denna programhandling har legat till grund för en studie för att ta reda på att de krav som verksamheten har ställt ryms inom den nya detaljplanen. Därför ritar man upp ett förslag hur en byggnad kan utformas.

Denna programhandling är enbart ett förslag och är inte den slutgiltiga lösningen. Ett slutligt arkitektförslag kommer att tas fram senare inför ett kommande upphandlingsunderlag och detaljplanering.

Programhandling (ett förslag på hur byggnaden kan se ut)

Diamanten programhandling TM-konsult 21-06-24 Pdf, 6.5 MB, öppnas i nytt fönster.