Projektets förankring

Projektbeskrivning

Projektets strategiska beslut fattas av och förankras i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Styrgrupp

En styrgrupp bestående av kommunstyrelsens arbetsutskott biträdd av kommunchef, skolchef, socialchef och projektledare fattar beslut löpande och förbereder beslut och information till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige med fler.

Projektgrupp

En arbetsgrupp/projektgrupp arbetar med projektets framdrift. Arbetet samordnas av projektledaren och består av representanter för verksamheten för äldre, skola, fastighet, tekniska funktioner, miljö, kommunikation, detaljplan/bygglov och ekonomi.

Projektmedlemmar

 • Projektledare, Bo Bäckström, född och uppväxt i Hörnsjö och bosatt och verksam sedan länge i Gävle.

Bo Bäckströms tidigare erfarenheter:

 • Planeringschef, Gävle kommun
 • Mark- och bostadschef, Gävle kommun
 • Teknisk chef, Gavlegårdarna
 • Utveckling, fortbildning, samarbete och information inom samhällsbyggandet
 • Aktiv i föreningen Sveriges Stadsbyggare

Övriga projektmedlemmar:

Vision och mål

Diamantens vision är att det ska vara;

Navet för en stimulerande och utvecklande förskola och äldreomsorg där verksamheterna berikas av varandras närhet och ger möjlighet till spännande möten och utveckling!

Inriktningsmål

 • Diamanten är välkomnande, erbjuder trygghet, hemkänsla och arbetstrivsel!
 • Genom Diamanten stärks individen som barn, som äldre och som anställd
 • Utemiljön ska inbjuda till utevistelse och lek
 • Diamanten ska vara en vacker byggnad med spännande arkitektur och trä som byggmaterial ska användas i så stor utsträckning som möjligt om det är ekonomiskt försvarbart
 • Diamanten ska väsentligt bidra till att uppfylla kommunens miljömål
 • Ny teknik ska användas för att förbättra arbetsmiljö och kvalité

Samnyttjande av lokaler och samverkan mellan de olika verksamheterna

Diamanten skapar bättre förutsättningar för kommunen att på lång sikt tillgodose behovet av förskola och vårdboende med bra kvalitet och god ekonomi.

Stort fokus ska ligga på samnyttjande av lokaler och samverkan mellan de olika verksamheterna och avdelningarna vilket ska genomsyra hela processen från planering, projektering till drift och förvaltningsskedet.

Förord från kommunstyrelsens ordförande

"Bra vård- och omsorg för äldre och en bra förskola är viktigt för Bjurholms kommun och dess utveckling.

Vi vill kunna erbjuda en spännande och attraktiv boende- skol- och arbetsmiljö med bra och ändamålsenliga lokaler som möjliggör utveckling och samordning av arbetssätt och driftsformer.

En del barn har inga eller få kontakter med den äldre generationen som i sin tur har lite kontakt med barn i sin vardag. Utgångspunkten för Diamanten är att yngre och äldre berikas av att mötas.

Idag är verksamheterna inrymda i ett flertal byggnader med varierande ålder och standard. En samlad verksamhet i en gemensam byggnad innebär lägre driftskostnader, underlättar införandet och användandet av ny teknik och kan tillgodose högt ställda miljökrav. Diamanten möjliggör samnyttjande av lokaler och samverkan mellan kommunens verksamheter. Dessa synergier leder till lägre kostnader i verksamheterna.

I Diamanten kan bra arbetsmiljö åstadkommas, en viktig förut-sättning för en verksamhet med hög kvalité och servicenivå som därmed blir ett väsentligt bidrag till att förverkliga kommunens övergripande visioner och mål."

Christina Lidström
Kommunstyrelsens ordförande

Projektets inriktningsbeslut

Kommunfullmäktige har 2019-04-15 §12 beslutat att;

 1. Ge kommunchefen i uppdrag att ta fram beslutsunderlag inför beslut om byggande av ett nytt vård- och omsorgsboende kombinerat med förskola med mera, varvid de ekonomiska effekterna för kommunen av ett genomförande särskilt ska framgå.
 2. En projektgrupp inrättas med representanter för berörda förvaltningar, vars uppgift är att arbeta fram beslutsunderlaget.
 3. Utse kommunstyrelsens arbetsutskott, som styrgrupp för projektgruppen.
 4. Delegera till arbetsutskottet rätten att fatta beslut, nödvändiga för projektgruppens arbete, med iakttagande av att kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige alltid ska beredas tillfälle att fatta beslut i ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
 5. Inledningsvis genomföra en utredning om lokalisering som underlag för beslut om var ett nytt äldrecenter och förskola bäst placeras i Bjurholms samhälle med hänsyn tagen till tillgänglig mark, tekniska förutsättningar lägesfaktorer med mera.
 6. Efter det att lokaliseringen godkänts, avropa konsulter för upprättande av förslag till detaljplan innehållande nödvändig byggrätt för projektet.
 7. Utöka investeringsbudgeten med 3 000 tkr för framtagande av beslutsunderlag, utredningar, projektledning med mera.
 8. Projektet benämns vid namn ”Diamanten”.

Kommunstyrelsen har 2019-11-26 § 87 beslutat;

 • Att godkänna upprättat förslag till lokal-och funktionsprogram för Diamanten, äldrecenter och förskola i Bjurholms kommun.
 • Att uppdra åt kommunchefen att upprätta förslag till ändring av gällande detaljplan för kv. Arrendatorn antagen 2010-06-30 så att projekt Diamanten kan genomföras samt att genomföra de utredningar som krävs för att upprätta detaljplanen.

Region Västerbotten

I dialogen mellan kommunen och regionen under projektet gång har man även tittat på möjligheterna att hitta lösningar med nuvarande Bjuregården. En eventuell utbyggnad av Bjuregården som skulle ge samma antal platser som kommunen behöver.

Men detta alternativ ansåg projektet inte skulle få samma synergieffekter som i en ny byggnad där man kan optimera för verksamheten och samverkan med bland annat matdistribution. Kostnaden för detta skulle då istället landa på regionen och kommunens utveckling blir beroende av regionen.

Dialogen om att fortfarande vara kvar i Bjuregården var en viktig fråga som lyfts från regionens representanter inte minst i frågan om Nära vård. Med anledning av denna dialog har projektet även tagit fram ett alternativ som bygger på en minskning på ytorna i Diamanten där kommunen fortsätter hyra nuvarande ytor i Bjuregården. Detta skulle ge mer tid för det fortsatta arbetet med att samverka i fråga om Nära vård mellan kommun och region.

Kommunen är fortsatt positiv till att hitta en samverkan inom ramarna för Nära vård. Kommunens syn på Nära vård handlar inte om att kommunen och regionen är samlokaliserade eller inte. Kommunen har idag inte ändamålsenliga lokaler och behöver hitta lösningar med en ekonomi i balans och arbetsmiljöförbättringar. Därför kan inte kommunen vänta på hur den framtida samverkan kommer se ut oavsett om vi delar på lokaler eller inte.

Om beslutet blir ett projekt som innebär minskade lokalytor och fortsatt hyra av lokalerna på Bjuregården, eller om man väljer alternativet med nya lokaler för hela kommunens behov av boendeplatser och därmed en uppsägning av lokalerna på Bjuregården. Oavsett beslut och vägval, kommer alltid en viktig fråga kvarstå:

 • På vilket sätt ska kommunen och regionen samarbeta idag och i framtiden för våra innevånares bästa?

Övergripande tidsplan

Den övergripande tidsplanen visar att ett detaljerat beslutsunderlag kan tas fram inför kommunfullmäktiges beslut under år 2022, att byggstart beräknas kunna ske under 2023 och att Diamanten efter en byggtid på ca 18 månader kan tas i bruk under år 2025.

Övergripande tidsplan