Projektets förslag på lösningar

Nedan redovisas projektets resonemang till de olika alternativa förslag på lösningar som har undersökts.

Blir det inte väldigt dyrt att bygga nya lokaler!?

Om man ska svara på den frågan bör man jämföra med de kostnader som Bjurholms kommun nu har för sina lokaler dvs köket och matsalen i Folket Hus, förskolorna Gläntan och Örnen och äldreboendena Johannesgården, Bjuregården och Älvgården.

Tre alternativ för att tillgodose lokalbehovet att jämföra med nuvarande lokalsituation har analyserats;

Totalt har fyra alternativ, inklusive att behålla nuvarande lokaler, utretts;

 • Projekt Diamanten dvs en ny byggnad som inrymmer förskola, äldreboende, kök och matsal. Kostnaden år ”ett” dvs år 2025 då byggnaden kan vara färdigställd bedöms uppgå till ca 12 Mkr.
 • Bjuregården + anp. Diamanten dvs fortsatt inhyrning av Bjuregården plus byggande av ett mindre Diamanten med ca 30 platser för vård- och omsorgsboenden, förskola, kök, och matsal. Kostnaden år ”ett” dvs då byggnaden kan vara färdigställd bedöms uppgå till ca 13 Mkr.
 • Ny förskola + bef äldreboende dvs byggande av ny förskola, kök och matsal som ersätter de nuvarande och fortsatt användning av befintliga lokaler för äldreomsorgen. Den årliga kostnaden bedöms uppgå till ca 13 Mkr år ”ett” när den nya förskolan byggts.

Vad händer på sikt?

Utgångläget är att nuvarande lokaler kostar ca 10 Mkr per år och nybyggnadsalternativen kostar mellan 12-13 Mkr per år, men den intressanta frågan är hur kostnaderna utvecklar sig på sikt. Det beror i sin tur på hur räntor, inflation, hyresnivåer mm kommer att förändras de närmaste åren. Här visar det sig att det blir stora skillnader mellan alternativen.

De nuvarande lokalerna blir dyrare och dyrare med tiden!

De viktigaste anledningarna är;

 • Ökade driftskostnader (el, värme och vatten mm) på sikt.
 • Behovet av förbättringar är stort vilket leder till att stora upprustningar behöver göras.
 • Hyrorna för förskolan Gläntan och Bjuregården stiger i takt med inflationen.

Om 12 år dvs år 2035 beräknas kostnaderna för nuvarande lokaler ha ökat till ca 17 Mkr per år.

Kostnadsutveckling nuvarande lokaler

Projekt Diamanten är dyrare i början men kostnaderna planar ut på sikt.

Det beror mest på att räntan för investeringen minskar med tiden pga att lånen amorteras och att ränteutgifterna därmed sjunker. Projekt Diamanten förväntas också bli energieffektiv (Bekräftas av liknande projekt i Umeå och Örnsköldsvik) vilket leder till låga driftskostnader och motståndskraft mot prishöjningar.

Skilj på investering och ”hyra”

Det kan verka skrämmande att investera över 200 Mkr i en ny byggnad men det är inte investeringens storlek i sig som är avgörande utan det är vilka årliga kostnader som den medför för kommunen.

Vad händer med de gamla lokalerna om nya byggs?

För att undvika dubbla kostnader är det angeläget att de lokaler som blir överflödiga avvecklas eller nyttiggörs i någon annan av kommunens verksamheter. Exempel på åtgärder är uppsägning av kontrakt för inhyrda lokaler och försäljning. Kostnader för avvecklingen av de nuvarande lokalerna och ianspråktagande av de nya kan inte undvikas. Att flytta äldreboenden måste planeras noggrant och med stor hänsyn till de äldre. Förskolans verksamhet måste också planeras och anpassas till terminsstarter och pedagogisk verksamhet. Kostnaderna uppskattas till ca 20 Mkr vilket motsvarar ca två års drift av de nuvarande lokalerna.

Projektets 0-alternativ - Ha kvar nuvarande lokaler

Detta alternativ är det som kallas 0-alternativet. Vilket innebär att fortsätta förvalta befintliga lokaler. Det framstår som det sämsta alternativet.

Förvaltad yta

Lokalytan för 0-alternativet uppskattas till ca 8 000 kvm bruksarea (BRA)

Uppskattad förvaltad yta

Verksamhet

Lokal

Ca kvm BRA

Förskolan

Örnen

630

Förskolan

Gläntan

430

Summa förskolan


1 060

Vård- och omsorg

Johannesgården

610

Vård- och omsorg

Älvgården

3 640

Vård- och omsorg

Bjuregården

2 240

Summa vård- och omsorg


6 490

Skolkök

Folkets Hus

262

Matsal

Folkets Hus

212

Tvätt

Entreprenör

---

Totalsumma


8 024


Kostnader

Kommunens kostnader för förskolans och äldreomsorgens nuvarande lokaler och kök och matsal (År 2021) uppgår till ca 10 Mkr per år och fördelar sig enligt följande tabell:

Lokalkostnader år 2021

Kostnadsslag

Kostnad 2021 Mkr

Not

Drift och underhåll

Ca 4,6 Mkr

Avser främst el, värme, vatten och sophämtning

Ränta + avskrivning

Ca 1,8 Mkr

Anskaffningsvärde ca 45 Mkr, bokfört värde ca 18 Mkr

Externa hyror

Ca 3,5 Mkr

Avser hyreskostnader för Gläntan (674 000 kr) och Bjuregården (2 780 000 kr)

Summa

Ca 10 Mkr


Projektets alternativ - Diamanten

Detta alternativ innebär en ny byggnad som inrymmer förskola, äldreboende, kök och matsal enligt för projektet upprättat lokal- och funktionsprogram verkar vara det bästa alternativet på sikt. Det beror dels på en gynnsam utveckling av lokalkostnaderna över tid, dels på grund av de besparingar som kan göras i fastighetsförvaltningen, förskolans och äldreomsorgens verksamheter.

En utmaning är att finansiera investeringen och att skapa en organisation för att genomföra projektet. Alternativet innebär även att kommunen säger upp hyresavtalet med Bjuregården.

Projekt Diamanten är dyrare i början men kostnaderna planar ut på sikt.

Det beror mest på att räntan för investeringen minskar med tiden pga att lånen amorteras och att ränteutgifterna därmed sjunker. Projekt Diamanten förväntas också bli energieffektiv (Bekräftas av liknande projekt i Umeå och Örnsköldsvik) vilket leder till låga driftskostnader och motståndskraft mot prishöjningar.

Förvaltad yta

Som framgår av tabellen nedan beräknas Diamanten omfatta ca 7900 kvm BRA för förskolan, vårdboendet, skolkök och matsal.

Förvaltad yta

Verksamhet

Kvm BRA

Förskola

1 192

Kök + matsal

605

Övrig yta markplan

828

Vårdboende

4 687

Plan 4/omklädning, förråd mm

564

Summa

7 876

Kostnader

För Diamanten har driftskostnaderna tagits fram/beräknats genom nyckeltal från REPAB-fakta 2020 för vårdbyggnader. (Nyckeltal för kostnader och förbrukningar). Grunden för beräkningen av ränta och avskrivning är en beräknad produktionskostnad.

Kostnader

Kostnadsslag

Kostnad år 1 i Mkr

Not

Driftskostnader

1,76

Avser främst el, värme, vatten och sophämtning enligt REPAB fakta

Underhållskostnader

0,95

Avser planerat och avhjälpande underhåll enligt REPAB fakta

Ränta + avskrivning

9,01

Beräknat på bedömd produktionskostnad

Summa

Ca 11,7 Mkr


Hantering av befintliga lokaler

För att undvika dubbla kostnader är det angeläget att de lokaler som blir överflödiga avvecklas eller nyttiggörs i någon annan av kommunens verksamheter.

Exempel på åtgärder är uppsägning av kontrakt för inhyrda lokaler och försäljning. Kostnader för avvecklingen av de nuvarande lokalerna och ianspråktagande av de nya kan inte undvikas.

Att flytta äldreboenden måste planeras noggrant och med stor hänsyn till de äldre. Förskolans verksamhet måste också planeras och anpassas till terminsstarter och pedagogisk verksamhet. Kostnaderna uppskattas till ca 20 Mkr vilket motsvarar ca två års drift av de nuvarande lokalerna.

Projektets alternativ - Bjuregården och anpassad Diamanten

Detta alternativ innebär fortsatt inhyrning av Bjuregården plus byggande av ett mindre Diamanten med ca 30 platser för vård- och omsorgsboenden, förskola, kök, och matsal är det näst bästa alternativet. Det beror på något högre lokalkostnader över tid än för Diamanten och för att lika stora besparingar i verksamheterna inte kan uppnås.

Förvaltad yta (ungefärlig)

Som framgår av tabellen nedan beräknas Bjuregården + anpassad Diamanten omfatta ca 7 800 kvm BRA för förskolan, vårdboendet, skolkök och matsal.

Förvaltad yta (ungefärlig)

Verksamhet

Kvm BRA

Bjuregården

2 240

Förskola

1 192

Kök + matsal

605

Övrig yta markplan

828

Vårdboende

2 343

Plan 3/omklädning, förråd mm

564

Summa

7 773

Kostnader

Driftskostnaderna har tagits fram/beräknats genom nyckeltal från REPAB-fakta 2020 för vårdbyggnader. (Nyckeltal för kostnader och förbrukningar) Grunden för beräkningen av ränta och avskrivning är den beräknade produktionskostnaden på 150 Mkr.

Kostnader

Kostnadsslag

Kostnad i Mkr

Not

Hyra Bjuregården

2,8 Mkr


Drift underhåll

2,3 Mkr

Avser främst el, värme, vatten och sophämtning och planerat och avhjälpande underhåll

Ränta + avskrivning

7,7 Mkr


Summa

12,8 Mkr

 

 

Projektets alternativ - Ny förskola och befintliga äldreboenden

Detta alternativ innebär byggande av ny förskola, kök och matsal som ersätter de nuvarande och fortsatt användning av befintliga lokaler för äldreomsorgen.

Detta leder naturligtvis till ändamålsenliga lokaler för förskolan men har nackdelen att driftskostnaderna för äldreboendenas lokaler ökar på sikt samtidigt som möjligheter till besparingar i äldreomsorgens verksamhet uteblir.

Förvaltad yta

Som framgår av tabellen nedan beräknas detta alternativ omfatta ca 8 500 kvm BRA för en ny förskola, vårdboendena, skolkök och matsal.

Förvaltad yta

Verksamhet

Lokal

Kvm BRA

Förskolan

Ny förskola

1 264

Skolkök

Produktionskök

345

Matsal

Elevmatsal

345

Summa förskolan


Ca 2 000

Vård- och omsorg

Johannesgården

610


Älvgården

3 640


Bjuregården

2 240

Summa vård- och omsorg


6 490

Totalsumma


Ca 8 490

Kostnadsutveckling

Kostnadsutveckling

Kostnadsslag

Kostnad i Mkr

Not

Drift- och uderhållskostnader

Ca 2,3 Mkr

Avser främst el, värme, vatten och sophämtning samt planerat och avhjälpande underhåll

Ränta+ avskrivning

Ca 7,7 Mkr

Ny förskola enligt SKR:s ramavtal + matsal, ca 56 Mkr. Befintliga lokaler bokfört värde ca 19 Mkr. Renovering av Älvgården och Johannesgården uppskattad ca 90 Mkr. Totalt ca 175 Mkr.

Externa hyror

Ca 3,0 Mkr

Avser hyreskostnader för Bjuregården

Summa

Ca 13 Mkr

 

Vilket alternativ är bäst?

Vad som är bäst handlar inte om vad själva lokalerna kostar utan den viktigaste och mest kostnadspåverkande frågan för kommunen är vilka förutsättningar lokalerna ger för förskolan och äldreomsorgen att kunna bedriva en bra verksamhet till låga kostnader.

 • 0-alternativet dvs att fortsätta förvalta befintliga lokaler framstår som det minst fördelaktiga alternativet. De viktigaste anledningarna är;
  1. Ökade driftskostnader på sikt
  2. Behovet av förbättringar och renoveringar av lokalerna är stort vilket oundvikligen leder till stora investeringar.
  3. Begränsade möjligheter att uppnå besparingar i verksamheterna.
  4. Bristande arbetsmiljö
 • Projekt Diamanten dvs en ny byggnad som inrymmer förskola, äldreboende, kök och matsal enligt för projektet upprättat lokal-och funktionsprogram verkar vara det bästa alternativet på sikt. Det beror dels på en gynnsam utveckling av lokalkostnaderna över tid, dels på grund av de besparingar som kan göras i fastighetsförvaltningen och förskolans och äldreomsorgens verksamheter.
 • Bjuregården + anp. Diamanten dvs fortsatt inhyrning av Bjuregården plus byggande av ett mindre Diamanten med ca 30 platser för vård- och omsorgsboenden, förskola, kök, och matsal framstår som det näst bästa alternativet. Det beror på något högre lokalkostnader över tid än för Diamanten och för att lika stora besparingar i verksamheterna inte kan uppnås.
 • Ny förskola + bef äldreboende dvs byggande av ny förskola, kök och matsal som ersätter de nuvarande och fortsatt användning av befintliga lokaler för äldreomsorgen leder till bra och ändamålsenliga lokaler för förskolan men har nackdelen att driftskostnaderna för äldreboendenas lokaler kvarstår och bedöms öka på sikt samtidigt som möjligheter till besparingar i äldreomsorgens verksamhet uteblir.

Under förutsättning av att investeringen kan finansieras på ett rimligt sätt är som nämnts projekt Diamanten att föredra. De viktigaste skälen är att därigenom kunna minska det stora underhålls- och upprustningsbehov som kommunen står inför i de befintliga lokalerna, förändringar i befintliga lokaler för att uppnå dagens krav på verksamheten, att sänka driftskostnaderna, samt att förbättra arbetsmiljön. Viktigast på längre sikt är de betydande besparingar som kan göras i verksamheterna. De ger också möjlighet att infria önskade miljökrav i enlighet med kommunens övergripande målsättningar.