Varför behövs Diamanten?

Här kan du ta del av nuvarande situation, framtida behov, placering av Diamanten och krav från berörda verksamheter.

Hur ser nuvarande förhållanden inom berörda verksamheter ut?

Boendeplatser för äldre

Bjurholms kommun har år 2021 ca 60 stycken boendeplatser för äldre varav 2–3 korttidsplatser fördelade över tre byggnader varav en är i regionens lokaler där även hälsocentralen och tandvården är lokaliserad. Kommunen äger för övrigt ett antal bostadshyresrätter som i stor utsträckning hyrs av äldre personer. Det finns inga särskilda förturer för äldre med undantag av hyreshuset Svalan som har bostäder med hög tillgänglighetsstandard och som kommunen hyr av Svensk Bostadsomvandling AB, SBO.

Förskolans verksamhet

Kommunens förskoleverksamhet är i centrala Bjurholm förlagd till förskolan Örnen med tre avdelningar och till förskolan Gläntan med tre avdelningar som bedrivs i egen regi i inhyrda lokaler/moduler. I Bjurholm finns även den privata förskolan Växthuset med en avdelning som drivs av Pingstkyrkan i en enplansvilla som såldes av kommunen under våren 2019. I Balsjö finns förskolan Norrskenet med en avdelning som drivs i privat regi. För närvarande finns inga privata familjedaghem/dagbarnvårdare i kommunen.

Produktionskök

Kommunens kök för tillredning av måltider för förskola, grundskola, äldreboenden och hemtjänst är inrymt i Bjurholms Folkets Hus. Även matsalen för grundskolan finns där.

Hur ser det framtida behovet ut inom äldreomsorgen?

Bjurholms kommun har ca 2 390 invånare. (2020) Andelen äldre i befolkningen är relativt hög.

Bjurholms befolkningsmängd 2020

Några utvecklingstendenser inom äldreomsorgen, generella för de flesta kommuner är följande:

 • Antalet i befolkningen som uppnår en hög ålder ökar.
 • De äldres förväntningar, egna önskemål och egna resurser förändras.
 • Antalet personer som är multisjuka och har demenssjukdomar ökar.
 • Gruppen äldre med annat modersmål än svenska växer.
 • Gruppen funktionsvarierade med behov av särskilt anpassad äldreomsorg ökar.
 • Det tycks bli allt svårare att få ekonomin inom äldreomsorgen att gå ihop parat med medborgarnas förväntningar.
 • Rekryteringsläget för personal inom äldreomsorgen är utmanande

Vart ska Diamanten placeras?

Två platser undersöktes som möjliga för det nya äldreboendet och förskolan. Det ena var ”kv. Arrendatorn (Läge 1) och det andra var området mittemot Kommunhuset vid nuvarande Apoteket. (Läge 2). Tyréns förordade inget av alternativen utan menade att projektet skulle lokaliseras på någon annan plats.

Lokaliseringsförslag

Ett centralt och för Bjurholm attraktivt läge är emellertid avgörande för projektets möjligheter att åstadkomma samverkan och samutnyttjande av lokaler. För skolans del är det ett villkor att produktionskök och matsal ligger i nära anslutning till varandra eftersom barnen av säkerhets- och tidsskäl inte kan gå längre sträckor för att inta sina måltider. Det är också till fördel att lokalisera projektet till mark som kommunen äger.

Förslaget blev därför att Diamanten lokaliseras inom nuvarande kvarteret Arrendatorn. (Röd begränsningslinje) vilket också blev kommunstyrelsens beslut 2019-11-26 § 87.

Fördelar och nackdelar med lokaliseringen

Fördelar

Nackdelar

1.Bra logistik och korta eller inga transportvägar för den färdiglagade maten i produktionsköket kan åstadkommas

1. Nu gällande detaljplan för kvarteret (som anger användning som skola, bostäder, kontor och handel) måste ändras

2. Anhöriga, föräldrar och anställda m. fl. har på gångavstånd tillgång till Bjurholms centrumfunktioner

2. Befintlig bebyggelse som har kopplingar till en äldre gårdsbildning från 1800- talet måste rivas

3. Sammanträdes- och kontorlokaler för alla kommunanställda kan samnyttjas


4. Lokaler för anställdas omklädning, måltider pauser etc. kan samutnyttjas


5. Effektig fastighetsdrift kan åstadkommas


Bilaga

En lokaliseringsutredning har utförts av Tyréns 2019-06-17. Pdf, 6 MB, öppnas i nytt fönster.

Vilka krav ställer man från verksamheterna?

För respektive verksamhet i Diamanten dvs förskola, vård- och omsorgsboende, hemtjänst, produktionskök och matsal har en kravspecifikation upprättats som redogör för verksamheternas krav. Dessa underlag har tagits fram med hjälp av verksamheten och beslutats politiskt inom respektive nämnd.

Bilagor

Kravspecifikation förskolan godkänd av kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-03, §15. Pdf, 745.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Kravspecifikation, särskilt boende och övriga verksamheter för äldre godkänd av socialnämnden 2021-09-15, §35, och 2022-03-02, §5 Pdf, 408.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kravspecifikation, produktionskök Bjurholms kommun godkänd av kultur- och utbildningsnämnden 2021-05-03, §15. Pdf, 209.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Miljökrav och energiprestanda

Enligt kommunens översiktsplan ska energi utnyttjas effektivt.

Diamanten blir en stor byggnad, sannolikt kommunens största, med intensiv verksamhet. Att ställa rätt miljökrav och rätt krav på energiprestanda är därmed viktigt och kommer att påverka driftskostnaderna under byggnadens livslängd.

Byggnaders energianvändning enligt Boverkets byggregler är den energimängd som vid normalt brukande behöver levereras till byggnaden (oftast benämnd köpt energi) under ett normalår. Kravet, enligt byggreglerna, gäller den energi som vid normalt brukande levereras till byggnaden för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och fastighetsenergi. Hushållsenergi eller verksamhetsenergi räknas inte in. Byggnadens energianvändning under ett år för el, fjärrvärme, fjärrkyla, biobränsle, olja och gas divideras sedan med antal m2 uppvärmd area (Atemp). Resultatet benämns primärenergital och har enheten kWh/m2 och år. Kravet som har skärpts from 2020-09-01 är olika beroende var i Sverige byggnaden är belägen För Bjurholm gäller förenklat primärenergitalet 98 kWh/m2 och år för lokaler och 105 kWh/m2 och år för flerbostadshus.

Det innebär, för att framtidssäkra Diamanten, att höga krav bör ställas på miljö- och energiprestanda men läggas på en sådan nivå att det är byggnads- och kostnadsmässigt rimligt att genomföra.

Förslaget är därför att primärenergitalet inte ska överstiga 80% av BBR:s krav.

Preciserade energikrav framgår i nedanstående bilaga.

Bilaga

Energi- och inomhusklimat. Pdf, 399.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Ny teknik

En sannolik utveckling är att teknikinslaget inom äldreomsorg och förskola ökar. Exempel på teknik som redan finns eller som är under utveckling;

 • Larm- och låssystem
 • Trygghetsövervakning
 • Tekniska hjälpmedel i form av lyftverktyg, duschrobotar etc.
 • Robotar som underlättar en del av vårdarbetet
 • IT-verktyg i förskolan och äldreboendet

Viktigt för projektet är att ta höjd för och försöka förutse vilka funktionskrav som ska tillgodoses i byggnaden mot bakgrund av den tekniska utvecklingen. Det kan avse kommunikationsnät, kanalisation, teknikutrymmen, etc.

Säkerhet och elförsörjning

Diamanten kommer att bli en samhällsviktig verksamhet. Redan korta elavbrott påverkar verksamheten. Många system har också ett inbördes beroende, som passagesystem, IT-system och elförsörjning, vilket gör att alla system ofta påverkas vid ett elavbrott.

Reservkraft är ett sätt att säkra elförsörjningen när den normala eldistributionen drabbas av avbrott. Diamanten bör därför förses med reservkraft antingen i form av mobila eller stationära reservkraftaggregat.