Dataskyddsförordningen och offentlighetsprincipen

För kommunens verksamhet gäller offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Bjurholms kommun ta del av allmänna handlingar.

Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del av allmän handling oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades.

Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).

Känsliga och extra skyddsvärda personuppgifter

Vissa personuppgifter är mer känsliga och skyddsvärda än andra. I Dataskyddsförordningen anses följande särskilda kategorier av personuppgifter kräva ett särskilt legalt skydd.

  • Ras eller etniskt ursprung
  • Poitiska åsikter
  • Religiös eller filosofisk övertygelse
  • Medlemskap i en fackförening
  • Hälsa
  • En persons sexualliv eller sexuella läggning
  • Genetiska och biometriska uppgifter

Bjurholms kommun ska endast behandla känsliga personuppgifter när det finns särskilt stöd i lag eller om den registrerade särskilt samtyckt till den specifika behandlingen.